Hưng Yên: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Hưng Yên: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Hưng Yên tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Hưng Yên: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Hưng Yên, một tỉnh nằm ở miền Bắc Việt Nam, đang nỗ lực đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao cho tỉnh là hơn 12.000 tỷ đồng. Hiện tại, tỉnh đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn và đã giải ngân được 4.955 tỷ đồng, đạt 41,3% so với kế hoạch giao của Thủ tướng Chính phủ.

Việc giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm

Việc giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm do gặp phải khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng và biến động giá nguyên vật liệu thi công. Ngoài ra, một số dự án có tính đặc thù như công tác thi công có tính thời vụ và thời gian thi công ngắn, cũng gây khó khăn cho tiến độ thực hiện và giải ngân.

Biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã đề ra một số biện pháp cụ thể. Các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư dự án cấp tỉnh quản lý sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn và vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư công, từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai và kết thúc dự án. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng và xử lý thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng sẽ được chú trọng.

Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong triển khai các dự án đầu tư công cũng được đặc biệt quan tâm. Tất cả các bên liên quan sẽ tuân thủ nguyên tắc khẩn trương, quyết tâm và quyết liệt, nhằm rút ngắn thời gian thi công bù cho thời gian bị chậm trễ trong khâu chuẩn bị dự án đầu tư. Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến độ cũng sẽ đi đôi với bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định của pháp luật.

Các biện pháp khác bao gồm xây dựng và lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng và quý. Công tác kiểm tra và giám sát hiện trường sẽ được tăng cường, đồng thời đôn đốc các nhà thầu và tư vấn để đẩy nhanh tiến độ. Các lãnh đạo cụ thể sẽ được phân công để theo dõi tiến độ thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án.

Ngoài ra, việc rà soát và xử lý nhanh các khó khăn và vướng mắc về pháp lý cũng được đặc biệt quan tâm. Các điểm nghẽn và nút thắt sẽ được lựa chọn để tập trung giải quyết, nhằm bảo đảm trọng tâm và trọng điểm, từ đó mang lại hiệu quả cao nhất.

Tổng kết lại, tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Qua việc tháo gỡ khó khăn và vướng mắc, tăng cường phối hợp và đồng bộ trong triển khai dự án, cùng với việc kiểm tra và giám sát hiện trường, tỉnh hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt trong việc thực hiện các dự án đầu tư công và đảm bảo tiến độ giải ngân.

[question] Tại sao việc giải ngân các dự án đầu tư công tại Hưng Yên vẫn chậm?,Các biện pháp nào sẽ được áp dụng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Hưng Yên?