Hưng Yên - Đô thị thông minh, giàu đẹp và bền vững đến năm 2050

Tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và dẫn đầu cả nước về phát triển. Quy hoạch tỉnh tập trung vào khai thác lợi thế địa lý, thu hút đầu tư, phát triển bền vững, đô thị xanh, và bảo vệ môi trường.

Hưng Yên - Đô thị thông minh, giàu đẹp và bền vững đến năm 2050

Tỉnh Hưng Yên đã đặt mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và dẫn đầu cả nước về trình độ phát triển. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được xây dựng với mục tiêu phấn đấu cao trên tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị để vươn lên trở thành tỉnh mạnh trong khu vực và cả nước. Mục tiêu tổng quát là phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh có trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước; theo hướng trở thành một đô thị thông minh, xanh, môi trường sống tốt; có mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội từng bước hiện đại; công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước; đời sống nhân dân được nâng cao; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, các-bon thấp; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng được tăng cường.

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên đề ra 5 quan điểm, mục tiêu phát triển trong định hướng quy hoạch.
  • Phát triển dựa vào khai thác các lợi thế về vị trí địa lý của tỉnh. Tỉnh Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, là một trong hai tỉnh Bắc Bộ có địa hình hoàn toàn là đồng bằng, không có rừng, không có núi, không giáp biển. Với vị trí chiến lược nằm trên các hành lang kinh tế lớn và kết nối phát triển với Thủ đô Hà Nội, Hưng Yên có lợi thế về hạ tầng giao thông và cung ứng các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao cho khu vực.
  • Phát triển nhanh, tạo bước đột phá trên cơ sở thu hút các nhà đầu tư lớn, hình thành các khu chức năng quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại. Tỉnh Hưng Yên đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm để thu hút đầu tư, bao gồm giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, huy động nguồn lực đầu tư vào kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn tỉnh.
  • Phát triển bền vững, bao trùm, gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế. Tỉnh Hưng Yên đã đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, đồng thuận và bền vững, bảo vệ môi trường, tận dụng cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế.
  • Phát triển Hưng Yên theo hướng đô thị xanh, thông minh, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, từng bước phát triển hài hòa các tiểu vùng của tỉnh. Tỉnh Hưng Yên đã đặt mục tiêu trở thành một đô thị thông minh, giàu đẹp, với kết cấu hạ tầng hiện đại, xã hội phát triển hài hòa, bản sắc văn hóa riêng, môi trường có chất lượng tốt, trong lành và an toàn.
  • Phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tỉnh Hưng Yên đã đặt mục tiêu tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Hiện nay, Hưng Yên đã đạt được những thành tựu đáng kể trong hoạt động kinh tế xã hội. Trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên đã có 526 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là 6.652.959 nghìn USD. Điều này cho thấy sự thu hút đầu tư và tiềm năng phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên, tỉnh Hưng Yên vẫn còn một số khó khăn và thách thức cần được giải quyết. GRDP đầu người của Hưng Yên vẫn ở nhóm thấp và diện tích tỉnh nhỏ, mật độ dân số lớn. Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh và hạ tầng công nghiệp, dịch vụ. Việc thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Sử dụng đất chưa hiệu quả và tình trạng ô nhiễm môi trường cũng là những thách thức cần được giải qu

[question] Tỉnh Hưng Yên đang xây dựng quy hoạch gì để phát triển thành phố trực thuộc Trung ương?,Tỉnh Hưng Yên đứng thứ mấy trong cả nước về quy mô kinh tế và tốc độ tăng trưởng GRDP?