Kế hoạch - đầu tư: 10 điểm sáng đáng chú ý cho tương lai

10 điểm sáng nổi bật của ngành kế hoạch - đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố 10 điểm sáng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai, cùng với việc nâng cao năng lực và cải thiện yếu tố nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Kế hoạch và Đầu tư: Tạo ra những thay đổi tích cực trong ngành

Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin về 10 điểm sáng quan trọng của ngành kế hoạch - đầu tư, nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai. Điều này cũng giúp nâng cao năng lực và cải thiện yếu tố nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

1. Phát triển hệ tư duy mới và tầm nhìn chiến lược mới

Ngành kế hoạch - đầu tư đang phát triển hệ tư duy mới và tầm nhìn chiến lược mới, phù hợp với thực tế và yêu cầu của từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Điều này giúp đáp ứng tốt hơn các yêu cầu đặt ra trong hiện tại và tương lai.

2. Tập trung đầu tư vào các dự án quan trọng

Ngành đã tập trung nguồn lực đầu tư vào các công trình, dự án quan trọng như đường cao tốc, liên vùng, ven biển... Điều này giúp tạo đột phá về hạ tầng và nâng cao năng lực phát triển của đất nước và các địa phương.

3. Cắt giảm số lượng chương trình mục tiêu và dự án

Bộ đã giảm số lượng chương trình mục tiêu và dự án, tập trung vào những dự án quan trọng, nền tảng kết cấu hạ tầng của nền kinh tế. Điều này giúp tập trung đầu tư vào những mục tiêu quan trọng và đạt được hiệu quả cao hơn.

4. Cắt giảm số lượng quy hoạch

Bộ đã cắt giảm số lượng quy hoạch trước đây, tạo điều kiện cho sự phát triển đồng bộ của các ngành và địa phương. Đồng thời, việc loại bỏ hàng nghìn điều kiện kinh doanh và giấy phép con cũng được thực hiện hiệu quả.

5. Tăng trưởng kinh tế ổn định

Nền kinh tế của Việt Nam đang được nâng lên với tăng trưởng ổn định và kiểm soát lạm phát. Mặc dù tăng trưởng kinh tế năm 2023 chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng vẫn thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới và khu vực.

6. Đẩy mạnh phân cấp và phân quyền

Bộ đã đẩy mạnh phân cấp và phân quyền, tạo điều kiện cho các ngành và địa phương phát huy tính chủ động và linh hoạt trong triển khai thực hiện. Điều này giúp phù hợp với bối cảnh, tình hình và yêu cầu thực tế đặt ra.

7. Hoàn thành các quy hoạch trong năm 2023

Bộ đã hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch trong năm 2023, tạo điều kiện cho các Bộ, ngành và địa phương phát triển ngành, lĩnh vực trong trung và dài hạn.

8. Tăng cường hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng

Bộ đã tạo bước đột phá về thể chế liên kết vùng, tăng cường hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng. Điều này giúp phối hợp triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tạo ra động lực mới cho đất nước.

9. Giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực

Việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt nhiều chuyển biến tích cực, với kết quả giải ngân hằng tháng và hằng quý luôn cao hơn so với cùng kỳ.

10. Đổi mới sáng tạo và thúc đẩy kinh tế số

Ngành kế hoạch - đầu tư đang đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Điều này bao gồm việc phát triển các ngành kinh tế mới như sản xuất chíp bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện những giải pháp nào để khắc phục tình trạng đầu tư công dàn trải và chia cắt?,Năm 2023, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã đạt được như thế nào?