Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024: Tập trung, trọng điểm và bảo đảm giải ngân

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024: Tập trung, trọng điểm và bảo đảm giải ngân

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1603/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024:

Đây là một bước quan trọng để đảm bảo sự tập trung, trọng điểm và giải ngân hiệu quả trong việc thực hiện các dự án đầu tư công.

Tập trung và trọng điểm:

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được yêu cầu phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 một cách căn cứ vào các quy định về kế hoạch đầu tư công, đảm bảo tuân thủ điều kiện và thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội.

Giải ngân:

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được yêu cầu bố trí đủ vốn để thanh toán số nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi số vốn ứng trước còn lại trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Đối với các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2024, cũng cần bố trí đủ vốn để đảm bảo hoàn trả và đối ứng vốn cho các dự án ODA, vốn vay ưu đãi và các nhiệm vụ khác.

Bố trí vốn cho các dự án quan trọng:

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 cũng đề cao việc bố trí vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án đường cao tốc và dự án kết nối có tác động liên vùng. Điều này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng và bền vững. Đồng thời, cần bố trí vốn để hoàn trả các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo hoàn thành các dự án theo đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra và giám sát:

Để đảm bảo giải ngân hiệu quả, các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần rà soát và cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Đặc biệt, cần ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án đường cao tốc và dự án kết nối có tác động liên vùng.

Tổng kết:

Việc thực hiện kế hoạch này sẽ đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 cho ai?,Theo quy định, các dự án nào được ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2024?