Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024: Tăng trưởng GDP 6-6,5%

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5% và nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024: Tăng trưởng GDP 6-6,5%

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trong buổi họp chiều ngày 9/11 với sự đồng thuận của 447/450 đại biểu (chiếm tỷ lệ 90,49%). Nghị quyết này đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5% trong năm 2024, cùng với một loạt chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác.

Tăng trưởng kinh tế ổn định và cơ cấu lại nền kinh tế

Theo Nghị quyết, năm 2024 sẽ tiếp tục ưu tiên tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, sẽ tạo chuyển biến tích cực hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024

Trong năm 2024, Quốc hội đã đồng thuận với 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5% là điểm nhấn đáng chú ý. Ngoài ra, còn có các chỉ tiêu khác như GDP bình quân đầu người đạt 4.700-4.730 USD, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4-4,5%, tốc độ tăng năng suất lao động 4,8-5,3%, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%...

Tập trung xử lý các ngân hàng yếu kém và cơ cấu lại đầu tư công

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan liên quan ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý. Cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng, đồng thời giảm mức lãi suất và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng.

Ngoài ra, Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật, đẩy mạnh cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh. Ngoài ra, cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc, nâng cấp các sân bay, bến cảng, hạ tầng đô thị và hạ tầng liên vùng.

Cơ cấu lại nền kinh tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Quốc hội cũng yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường năng lực nội sinh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, sẽ tập trung phục hồi và phát triển các ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất chíp bán dẫn, nhằm trở thành một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cũng sẽ tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công, đặc biệt là vốn vay nước ngoài, để đảm bảo tính thực chất và hiệu quả. Sẽ tập trung vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia, tránh tình trạng dàn trải, manh mún, chia cắt, lãng phí và kém hiệu quả.

Ngoài ra, Quốc hội cũng yêu cầu triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, tập trung thực hiện hiệu quả phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và dự án thua lỗ.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội và nhà ở xã hội

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng t

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 là bao nhiêu?,Các biện pháp nào được đề xuất để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế?