Kế hoạch tăng trưởng GDP 6-6,5% năm 2024: Những mục tiêu quan trọng

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5% và nhiều chỉ tiêu khác nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với sự đồng thuận của 447/450 đại biểu (chiếm tỷ lệ 90,49%).

Nghị quyết này đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế trong năm 2024.

Tăng trưởng GDP là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Nghị quyết này.

Theo đó, Quốc hội đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5%. Đồng thời, mục tiêu GDP bình quân đầu người được đề ra là 4.700-4.730 USD. Chỉ số giá tiêu dùng dự kiến tăng từ 4-4,5%, và tốc độ tăng năng suất lao động ước tính là 4,8-5,3%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị cũng được đặt mục tiêu dưới 4%.

Để đạt được những mục tiêu này, Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan liên quan tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, cần kiểm soát lạm phát và đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, cần tăng cường năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế và chính sách gắn với nâng cao hiệu lực và hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật.

Đồng thời, cần đẩy mạnh cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc xử lý các ngân hàng yếu kém và tập trung vào xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ.

Điều này bao gồm việc nâng cấp các sân bay, bến cảng, hạ tầng đô thị và hạ tầng liên vùng.

Quốc hội cũng đề nghị tăng cường đầu tư vào các dự án đường bộ cao tốc và xây dựng các tuyến đường sắt quan trọng quốc gia.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc cơ cấu lại đầu tư công và xử lý nợ xấu trong các tổ chức tín dụng.

Quốc hội yêu cầu triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và tập trung thực hiện có hiệu quả phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và dự án thua lỗ.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng đề cập đến việc cải cách chính sách tiền lương và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quốc hội yêu cầu rà soát và hoàn thiện chính sách tiền lương, các chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, cần tăng cường kết nối cung-cầu và phát triển thị trường lao động, đảm bảo tạo việc làm bền vững và sử dụng lao động hiệu quả.

Cuối cùng, Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân.

Quốc hội đề ra mục tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030.

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đặt ra những mục tiêu quan trọng nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế.

Đây là những nỗ lực đáng khen ngợi của Quốc hội và Chính phủ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 là bao nhiêu?,Quốc hội yêu cầu các chỉ tiêu nào khác ngoài tăng trưởng GDP?