Kích thích Kinh tế Việt Nam: Giải pháp then chốt và tác động lan tỏa

Mặc dù gặp khó khăn, nền kinh tế Việt Nam vẫn có những điểm sáng. Tăng trưởng GDP, tiêu dùng, và đầu tư công đang tạo động lực thúc đẩy kinh tế.

[question] Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2023 là bao nhiêu?,Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ nửa đầu năm 2023 đạt bao nhiêu tỷ đồng?