Kiểm toán nhà nước đề xuất xử lý hơn 10.700 tỷ đồng trong năm 2023

Tổng Kiểm toán Nhà nước đã công bố báo cáo về công tác kiểm toán năm nay, với kiến nghị xử lý số tiền hơn 10.700 tỷ đồng. Đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra những vấn đề chưa được chấp hành đầy đủ trong quản lý tài chính và điều hành ngân sách.

Kiểm toán nhà nước đã công bố báo cáo về công tác kiểm toán năm nay, với kiến nghị xử lý số tiền hơn 10.700 tỷ đồng.

Báo cáo này được trình bày trong phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì.

Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ cho biết rằng, mặc dù tình hình thế giới và trong nước đều có nhiều biến động và khó lường, công tác kiểm toán của KTNN vẫn được triển khai một cách chủ động và quyết liệt.

Đến ngày 31/8/2023, đã có 127 kế hoạch kiểm toán được xét duyệt, 114 đoàn kiểm toán được triển khai và 93 cuộc kiểm toán đã kết thúc. Ngoài ra, đã có 94 Dự thảo báo cáo kiểm toán được xét duyệt và 61 báo cáo kiểm toán đã được phát hành.

Trong quá trình kiểm toán, KTNN đã phát hiện nhiều vi phạm và đưa ra kiến nghị xử lý.

Cụ thể, có đơn vị chưa chấp hành đầy đủ quy định về quản lý và điều hành ngân sách, quản lý tài sản và đất đai, quản lý doanh thu và chi phí. Ngoài ra, còn có việc đầu tư vào các đơn vị không hiệu quả và nhiều mục tiêu, chỉ tiêu trong các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt được. Báo cáo cũng chỉ ra một số chính sách còn bất cập, chậm sửa đổi và chưa phù hợp với thực tế.

Tổng cộng, sau khi kiểm toán 61 báo cáo, KTNN đã đề xuất xử lý số tiền 10.723 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 90 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý không phù hợp được kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới. Đồng thời, cũng có kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có sai phạm.

Báo cáo cũng chỉ ra những vấn đề chưa được chấp hành đầy đủ trong quản lý tài sản công.

Có đơn vị vượt quy định về sử dụng xe ô tô, chưa chuyển từ giao đất sang thuê đất để kê khai và nộp tiền thuê đất. Ngoài ra, còn tồn tại tình trạng đất bị lấn chiếm và chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến nộp tiền thuê đất.

Trong công tác thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, KTNN đã triển khai thanh tra công vụ tại 7 đơn vị và xử lý kịp thời 66 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị.

Các đơn gửi đến đã được xem xét và không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài.

Báo cáo của KTNN đã chỉ ra những vấn đề cần được xử lý và cải thiện trong công tác kiểm toán và quản lý tài chính.

Đây là những thông tin quan trọng để cải thiện hiệu quả và minh bạch trong quản lý ngân sách và tài sản công.

[question] Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý bao nhiêu tỷ đồng trong năm 2023?,Các sai phạm trong quản lý tài chính và điều hành ngân sách gồm những vấn đề gì?