Kiểm tra lương hưu tháng 8 và truy lĩnh lương hưu tháng 7

Hướng dẫn kiểm tra mức tăng lương hưu tháng 8 và truy lĩnh lương hưu tháng 7 theo quy định mới. Đảm bảo nhận đúng số tiền và mức hưởng theo quy định.

Kiểm tra lương hưu tháng 8 và truy lĩnh lương hưu tháng 7

Kiểm tra lương hưu tháng 8 và truy lĩnh lương hưu tháng 7 là việc quan trọng đối với người hưởng lương hưu để đảm bảo nhận đúng số tiền và mức hưởng theo quy định. Theo quy định tại Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2023, từ ngày 14/8/2023, lương hưu sẽ được điều chỉnh theo mức hưởng mới. Dưới đây là những điểm cần kiểm tra khi nhận lương hưu tháng 8 và truy lĩnh lương hưu tháng 7.

Kiểm tra mức tăng lương hưu tháng 8

Theo quy định, lương hưu tháng 8 sẽ được tính theo các mức tăng khác nhau tùy thuộc vào đối tượng. Cụ thể, lương hưu tháng 8 sẽ tăng thêm 12,5% hoặc 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2023. Đối tượng được tăng lương hưu bao gồm:

  • Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động.
  • Cán bộ xã, phường, thị trấn.
  • Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng theo quy định của pháp luật.
  • Công nhân cao su.
  • Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Hội đồng Chính phủ.
  • Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
  • Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
  • Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
  • Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.
  • Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.
Kiểm tra truy lĩnh lương hưu tháng 7

Đối với lương hưu tháng 7, do Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 14/8/2023, nên khi thực hiện chi trả lương hưu tháng 7/2023, cơ quan bảo hiểm xã hội đã không thực hiện chi trả theo mức điều chỉnh lương hưu mới. Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 2206/BHXH-TCKT năm 2023 về việc lùi thời gian chi trả lương hưu tháng 8/2023 từ ngày 14/8/2023.

Vì vậy, khi nhận lương hưu tháng 8, người hưởng lương hưu cần kiểm tra xem số tiền mình nhận đã bao gồm khoản truy lĩnh của tháng 7 hay chưa. Điều này giúp đảm bảo nhận đúng số tiền và mức hưởng theo quy định.

Tóm lại, việc kiểm tra lương hưu tháng 8 và truy lĩnh lương hưu tháng 7 là rất quan trọng để đảm bảo nhận đúng số tiền và mức hưởng theo quy định. Người hưởng lương hưu cần kiểm tra kỹ các điểm quy định và liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nếu có bất kỳ vấn đề nào cần giải đáp.

[question] Ai được tăng lương hưu trong tháng 8 theo quy định của Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH?,Người hưởng lương hưu cần kiểm tra những điều gì khi nhận lương hưu tháng 8?