Lồng ghép biến đổi khí hậu vào chiến lược: Hướng dẫn mới từ Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lồng ghép biến đổi khí hậu vào chiến lược: Hướng dẫn mới từ Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 06/2023/TT-BTNMT hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Lồng ghép biến đổi khí hậu vào chiến lược:

Lồng ghép biến đổi khí hậu vào chiến lược là một yêu cầu quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Với mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tận dụng các tác động tích cực, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BTNMT hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch.

Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược:

Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược được quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật Bảo vệ môi trường. Theo Thông tư, quá trình lồng ghép nội dung này được thực hiện theo 5 bước cụ thể.

Bước đầu tiên:

Đề xuất hoạt động lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong thuyết minh nhiệm vụ xây dựng chiến lược.

Bước thứ hai:

Phân tích tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu được xác định.

Bước thứ ba:

Xác định giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu để lồng ghép vào chiến lược.

Bước thứ tư:

Quá trình lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược được thực hiện.

Bước cuối cùng:

Ý kiến về nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đã lồng ghép được lấy.

Thông tư cũng đưa ra một số yêu cầu khi lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào mục tiêu của chiến lược. Mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu cần hướng đến giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tận dụng các tác động tích cực. Đồng thời, mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cần được cụ thể hóa cho các ngành, lĩnh vực, khu vực trọng điểm.

Việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược cũng được quy định trong Thông tư. Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phải được thể hiện rõ trong quan điểm phát triển của chiến lược.

Việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chỉ tiêu kinh tế - xã hội của chiến lược cũng được đề cập trong Thông tư. Cần xem xét lồng ghép chỉ số về thích ứng với biến đổi khí hậu và chỉ tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để xác định chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo phạm vi của chiến lược.

Thông tư 06/2023/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2023. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam và đảm bảo bền vững cho sự phát triển của đất nước.

[question] Thông tư nào đã hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược?,Theo thông tư, việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu được thực hiện theo bao nhiêu bước?