Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân tại TP.HCM: Thông tin mới nhất

Nghị định số 11/2024/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân tại TP.HCM. Đọc ngay để biết thêm chi tiết!

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn TP.HCM

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (doanh nghiệp) có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập này. Điều này được quy định rõ trong Nghị định số 11/2024/NĐ-CP ngày 2/2/2024 của Chính phủ.

Điều kiện để được miễn thuế

Các doanh nghiệp có thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này phải đáp ứng các quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện và nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thời gian miễn thuế

Thời gian miễn thuế là 5 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực. Nếu thời gian miễn thuế theo quy định này chưa kết thúc sau khi Nghị quyết số 98/2023/QH15 hết hiệu lực, doanh nghiệp sẽ tiếp tục được miễn thuế cho đến khi kết thúc thời gian miễn thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn góp

Trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực, tổ chức có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập này. Điều kiện để được miễn thuế cũng phải tuân thủ các quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện và nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn góp

Trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập này. Điều kiện để được miễn thuế cũng phải tuân thủ các quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện và nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Kê khai và nộp thuế

Các doanh nghiệp và cá nhân được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế và thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

Để xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn và kê khai với cơ quan thuế, cá nhân và tổ chức phải tuân thủ pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và pháp luật về quản lý thuế.

Điều này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP.HCM, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế và sáng tạo trong khu vực này.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ai sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định mới của TP.HCM?,Thời gian miễn thuế thu nhập là bao lâu?