Một tỉnh miền Bắc chuẩn bị có khu công nghiệp hỗ trợ vốn 1.700 tỷ đồng

Phó Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên với tổng vốn đầu tư 1.764 tỷ đồng tại tỉnh Hải Dương.

Một quyết định mới được ký bởi Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên tại tỉnh Hải Dương.

Dự án này dự kiến sẽ sử dụng đất với quy mô 149,897 ha và tổng vốn đầu tư lên đến 1.764 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư và cũng được chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án sẽ được thực hiện tại hai xã Lương Điền và Ngọc Liên, thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Công ty Cổ phần khu công nghiệp Lương Điền Ngọc Liên sẽ là nhà đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện dự án. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 36 tháng kể từ ngày Nhà nước bàn giao đất.

Theo quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành có liên quan sẽ chịu trách nhiệm về việc thẩm định và quản lý Nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật liên quan.

UBND tỉnh Hải Dương cũng có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo, cũng như sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện dự án, việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai.

Đối với các tài sản công trong khu vực thực hiện dự án, sẽ tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công.

UBND tỉnh Hải Dương cũng sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan để đảm bảo khu vực thực hiện dự án phù hợp với yêu cầu bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa.

Các nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn, kiểm tra và giám sát theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung hồ sơ dự án và văn bản gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Họ cũng phải sử dụng vốn góp chủ sở hữu để thực hiện dự án theo cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan.

Dự án khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người dân địa phương. Ngoài ra, nó cũng đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng khu vực và thu hút các dự án đầu tư mới.

[question] Ai là nhà đầu tư chính của dự án khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương?,Quy mô diện tích của dự án khu công nghiệp là bao nhiêu?