Mức phí bảo vệ môi trường cố định cho cơ sở xả khí thải dự kiến là 3 triệu đồng/năm

Mức phí bảo vệ môi trường cố định cho cơ sở xả khí thải dự kiến là 3 triệu đồng/năm

Bộ Tài chính đề xuất mức phí bảo vệ môi trường cố định là 3 triệu đồng/năm cho các cơ sở xả khí thải trong dự thảo Nghị định mới.

Mức phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở xả khí thải

Mức phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở xả khí thải đang được Bộ Tài chính đề xuất trong dự thảo Nghị định mới. Theo đó, mức phí cố định cho các cơ sở này sẽ là 3 triệu đồng/năm.

Phân loại mức phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khí thải là một phần quan trọng trong việc thực thi Luật Phí và lệ phí. Mục tiêu của việc quy định mức phí này là để đảm bảo sự thống nhất với quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, như đã được quy định trong Nghị định số 53/2020/NĐ-CP.

Mức phí bảo vệ môi trường cố định

Theo dự thảo Nghị định, mức phí bảo vệ môi trường cố định sẽ áp dụng cho tất cả các cơ sở xả khí thải. Mức phí này sẽ bao gồm chi phí xử lý các chất gây ô nhiễm môi trường nằm ngoài danh sách 4 chất (Bụi tổng, NOx, SOx, CO). Cụ thể, mức phí cố định đối với các cơ sở xả khí thải được đề xuất là 3 triệu đồng/năm. Mức phí này sẽ được tính theo năm, và nếu người nộp phí chọn nộp theo quý, số phí phải nộp cho mỗi quý sẽ là f/4. Nếu người nộp phí chọn nộp theo tháng, số phí phải nộp cho mỗi tháng sẽ là f/12.

Mức phí biến đổi đối với các cơ sở phải quan trắc khí thải

Ngoài mức phí cố định, dự thảo Nghị định cũng đề xuất mức phí biến đổi đối với các cơ sở phải quan trắc khí thải. Các chất gây ô nhiễm môi trường được xem xét trong mức phí biến đổi bao gồm Bụi tổng, NOx, SOx và CO. Người nộp phí cho các cơ sở xả khí thải thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động, liên tục và quan trắc định kỳ sẽ phải nộp phí hàng quý, chậm nhất là ngày 10 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Trong trường hợp chậm nộp phí, người nộp phải nộp cả tiền chậm nộp theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Hình thức nộp phí

Người nộp phí có thể lựa chọn các hình thức nộp phí như nộp vào tài khoản chuyên thu phí của tổ chức thu phí tại tổ chức tín dụng, nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí tại Kho bạc Nhà nước, hoặc nộp phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí.

Khuyến khích đầu tư vào công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Bộ Tài chính đánh giá rằng việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải sẽ khuyến khích các cơ sở xả thải đầu tư vào công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Điều này phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ về bảo vệ môi trường.

Quyền lợi và cải thiện chất lượng cuộc sống

Việc áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với khí thải tương tự như phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp sẽ giúp tăng hiệu quả thực thi công vụ, tiết kiệm nguồn nhân lực và tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân liên quan trong việc thu nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Việc xác định khối lượng khí thải dựa trên số liệu quan trắc sẽ đảm bảo tính công bằng giữa các doanh nghiệp và tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát quá trình nộp phí của các cơ sở xả thải gây ô nhiễm môi trường. Điều này giúp người dân phát hiện và báo cáo về những vi phạm và tiêu cực, từ đó đảm bảo quyền lợi và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực có nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí.

Đóng góp vào ngân sách nhà nước

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khí thải sẽ đóng góp khoảng 1.200 tỷ đồng/năm vào ngân sách nhà nước. Số tiền này sẽ được sử dụng để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại các địa phương có nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí.

Nếu bạn quan tâm, bạn có thể xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Số TT

Chất gây ô nhiễm môi trường

Mức thu (đồng/tấn)

1

Bụi tổng

800

2

NO x (gồm NO 2 và NO)

800

3

SO x

700

4

CO

500

[question] Mức phí bảo vệ môi trường cố định đối với cơ sở xả khí thải là bao nhiêu?,Tại sao việc áp dụng phí bảo vệ môi trường đối với khí thải được coi là khuyến khích?