Năm 2023: Doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu hơn 466 tỷ USD, giảm 8%

Tổng cục Hải quan ghi nhận xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI năm 2023 đạt 466,27 tỷ USD, giảm 8% so với năm trước.

Xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI trong năm 2023 đã được Tổng cục Hải quan ghi nhận.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong năm 2023 đạt 466,27 tỷ USD, giảm 8% so với năm trước. Đây là một con số đáng chú ý, cho thấy sự ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế và chính trị đối với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI.

Xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 12/2023

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 60,87 tỷ USD, tăng nhẹ 0,3% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 31,47 tỷ USD, tăng 1,1% và nhập khẩu đạt 29,4 tỷ USD, giảm nhẹ 0,6%.

Tổng xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong năm 2023

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong năm 2023 đạt 681,04 tỷ USD, giảm 6,9% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 354,67 tỷ USD, giảm 4,6% và nhập khẩu đạt 326,37 tỷ USD, giảm 9,2%. Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đã xuất siêu 28,30 tỷ USD trong cả năm 2023.

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong năm 2023

Tổng cục Hải quan ghi nhận rằng, trong năm 2023, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 466,27 tỷ USD, giảm 8% so với năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 257,21 tỷ USD, giảm 6% và trị giá nhập khẩu đạt 209,06 tỷ USD, giảm 10,3%. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong cả năm 2023 đạt thặng dư 48,14 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước trong năm 2023

Trong khi đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước giảm 4,3% so với năm trước, với trị giá là 214,77 tỷ USD. Xuất khẩu của khối doanh nghiệp này đạt 97,47 tỷ USD, giảm 0,7% và nhập khẩu đạt 117,31 tỷ USD, giảm 7,2%.

Tổng kết

Tổng cục Hải quan đã công bố số liệu xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong năm 2023. Mặc dù xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đã giảm 8% so với năm trước, nhưng con số này vẫn cho thấy sự ổn định và sự đóng góp quan trọng của doanh nghiệp FDI vào hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước. Việc giảm xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước cũng đòi hỏi sự quan tâm và hỗ trợ từ phía chính phủ để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong năm 2023 là bao nhiêu và giảm bao nhiêu so với năm trước?,Cán cân thương mại hàng hóa của doanh nghiệp FDI trong cả năm 2023 là bao nhiêu?