"Ngành thuế Việt Nam: Hướng tới một hệ thống hiện đại và tiện lợi"

Ngành thuế Việt Nam đang tiến hành cải cách hệ thống thuế để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch cho người nộp thuế. Sự chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Cải cách hệ thống thuế

Ngành thuế Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của việc cải cách hệ thống thuế để đáp ứng yêu cầu của sự hội nhập kinh tế quốc tế. Trong nỗ lực xây dựng một nền hành chính quốc gia hiện đại và năng động, ngành thuế đã tăng cường cải cách thể chế chính sách thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của ngành thuế là tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch cho người nộp thuế.

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ

Trong quá trình triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế, ngành thuế đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới phương thức quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Cụ thể, ngành thuế đã áp dụng quản lý rủi ro xuyên suốt và ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ quản lý thuế. Đồng thời, ngành thuế cũng cung cấp các dịch vụ thuế điện tử và công cụ hỗ trợ để giảm thời gian và chi phí cho người nộp thuế.

Hóa đơn điện tử và chuyển đổi số

Một trong những thành tựu nổi bật của ngành thuế là việc triển khai hóa đơn điện tử. Từ ngày 1/7, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh trên toàn quốc đã chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Việc triển khai hóa đơn điện tử không chỉ đẩy mạnh sự phát triển thương mại điện tử, mà còn tạo môi trường kinh doanh minh bạch và bình đẳng cho doanh nghiệp. Đồng thời, việc chuyển đổi này cũng thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo

Ngành thuế cũng đã áp dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quá trình quản lý thuế. Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử đã được triển khai để quản lý rủi ro trong toàn ngành. Điều này giúp tăng tính minh bạch và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế. Ngoài ra, ngành thuế cũng đã triển khai ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động, giúp cá nhân và hộ cá nhân kinh doanh tra cứu và nộp thuế một cách thuận tiện.

Tiến tới một hệ thống thuế hiện đại và tiện lợi

Trong tương lai, ngành thuế sẽ tiếp tục cải cách thể chế quản lý thuế và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Mục tiêu là tạo điều kiện tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, ngành thuế cũng sẽ đơn giản hoá các thủ tục hành chính và thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực thuế trên môi trường điện tử. Điều này sẽ giúp nâng cao tính linh hoạt và tích hợp của hệ thống và cung cấp dịch vụ thuế điện tử, giúp giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Với sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính, ngành thuế tin rằng sẽ hoàn thành tốt mục tiêu Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và tiến trình chuyển đổi số.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Cải cách hệ thống thuế Việt Nam đang tập trung vào những gì?,Ngành thuế đã triển khai những dịch vụ thuế điện tử nào?