Nhiều đơn vị đề xuất giảm hơn 9.355 tỷ đồng vốn đầu tư công

Các cơ quan và địa phương đã đề nghị cắt giảm hơn 9.355 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo báo cáo của Bộ Tài chính.

Các đơn vị đề nghị cắt giảm vốn đầu tư công

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi văn bản đề nghị cắt giảm kế hoạch đầu tư công năm 2023. Theo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị này đề nghị điều chỉnh giảm tổng cộng 9.355,71 tỷ đồng. Một số bộ cũng đề nghị rút khỏi chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với số vốn là 946,6 tỷ đồng.

Tình hình phân bổ vốn đầu tư công

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến thời điểm hiện tại, đã có 51 bộ, cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023. Tổng số vốn đầu tư đã được phân bổ là 730.847,6 tỷ đồng.

Trong số các đơn vị đã gửi báo cáo, có 21 bộ, cơ quan trung ương và 30 tỉnh, thành phố chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được giao. Một số đơn vị có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (86,21%), Hưng Yên (80,75%), Tuyên Quang (71,49%)...

Tổng số vốn đã được phân bổ đạt 103,37% kế hoạch

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số vốn đầu tư đã được các đơn vị phân bổ là 730.847,6 tỷ đồng, đạt 103,37% kế hoạch vốn đã được giao. Trong đó, có 42 địa phương giao tăng so với kế hoạch ban đầu là 50.127,5 tỷ đồng. Nếu không tính số vốn giao tăng này, tổng số vốn đã phân bổ là 680.720,1 tỷ đồng, đạt 96,28% kế hoạch ban đầu.

Tổng số vốn chưa phân bổ và yêu cầu điều chỉnh

Hiện còn tổng cộng 26.324,1 tỷ đồng vốn chưa được phân bổ, chiếm 3,72% kế hoạch ban đầu. Trong đó, vốn trong nước là 24.702,9 tỷ đồng và vốn ngoại nước là 1.621,2 tỷ đồng. Riêng cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, còn 15.242,75 tỷ đồng chưa được phân bổ.

Yêu cầu điều chỉnh và triển khai phân bổ vốn

Để đảm bảo việc giải ngân được thuận lợi và phân bổ hết nguồn vốn trong năm, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, các đơn vị cũng được yêu cầu triển khai phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án theo danh mục được giao theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.

[question] Các cơ quan và địa phương đã đề nghị giảm tổng cộng bao nhiêu tỷ đồng vốn đầu tư công?,Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm gì để đảm bảo việc giải ngân thuận lợi?