Những thành tựu lịch sử trong công tác đối ngoại của Việt Nam

Những thành tựu lịch sử trong công tác đối ngoại của Việt Nam

Trong 2 năm qua, Việt Nam đã thực hiện 45 chuyến thăm đến các nước và đón gần 50 lãnh đạo quốc gia, tạo nên bước phát triển mới về chất trong đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Những thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam đã tạo nên bước phát triển mới về chất cho đất nước.

Trong vòng 2 năm qua, các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đã thực hiện 45 chuyến thăm đến các nước và đón gần 50 lãnh đạo quốc gia. Những chuyến thăm này đã đánh dấu những sự kiện lịch sử và góp phần quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại.

Đường lối đối ngoại của Đảng được tổ chức và triển khai một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Đã có nhiều đề án đối ngoại quan trọng được thông qua và triển khai, nhằm cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIII. Các kết luận và chỉ thị về phát triển quan hệ với các đối tác quan trọng, hợp tác ASEAN, hợp tác tiểu vùng Mê Công, công tác ngoại giao kinh tế, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đối ngoại nhân dân đã được ban hành để thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Các chuyến thăm và điện đàm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã củng cố vững chắc cục diện đối ngoại rộng mở và thuận lợi cho phát triển đất nước.

Đặc biệt, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tạo nên những bước phát triển mới về chất trong đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đối ngoại của Việt Nam đã phát huy vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định và bảo vệ Tổ quốc.

Dù thế giới đang trải qua những biến động lớn, rất phức tạp, Việt Nam đã xử lý đúng đắn các vấn đề đối ngoại và quan hệ với các đối tác trên cơ sở kiên định độc lập, tự chủ, hòa hiếu và linh hoạt trong sách lược, ứng xử. Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng về phân định, giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Đối ngoại của Việt Nam cũng đã đóng góp quan trọng vào việc kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội.

Việc tranh thủ tốt các hiệp định thương mại tự do và các xu thế phát triển mới đã giúp Việt Nam đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư và khoa học-công nghệ, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao.

Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí, trọng trách quốc tế quan trọng, như Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Ủy ban Di sản thế giới và Ủy ban Luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng đóng góp tích cực vào các vấn đề chung như chống biến đổi khí hậu, cắt giảm khí thải và hỗ trợ nhân đạo cho các quốc gia chịu thiên tai và xung đột.

Các thành tựu trên là minh chứng cho đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo.

Công tác đối ngoại và ngoại giao đã khẳng định rõ bản sắc "ngoại giao cây tre Việt Nam" và là một "điểm sáng" nổi bật trong thành tựu chung của đất nước.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 là một sự kiện quan trọng không chỉ với ngành Ngoại giao mà còn với toàn bộ đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại.

Chủ đề của Hội nghị là "Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng". Hội nghị sẽ kiểm điểm và đánh giá toàn diện kết quả hai năm triển khai và hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, từ đó đề xuất các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm và các biện pháp cần tập trung triển khai. Hội nghị cũng sẽ trao đổi về các vấn đề lớn và mới trong công tác đối ngoại, đóng góp vào tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đối ngoại trong thời kỳ Đổi mới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Những chuyến thăm lịch sử nào đã tạo nên bước phát triển mới về chất trong đối ngoại của Việt Nam?,Việc đóng góp của Việt Nam vào việc kiểm soát dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội như thế nào?