Những Thay Đổi Mới Về Phát Hành Trái Phiếu Chính Phủ

Những Thay Đổi Mới Về Phát Hành Trái Phiếu Chính Phủ

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2023/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch trái phiếu Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

Những Thay Đổi Mới Về Phát Hành Trái Phiếu Chính Phủ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2023/NĐ-CP nhằm sửa đổi và bổ sung quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch trái phiếu Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến việc phát hành và quản lý trái phiếu Chính phủ tại Việt Nam.

Phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ

Theo Nghị định số 83/2023/NĐ-CP, phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp trái phiếu Chính phủ cho từng đối tượng mua hoặc lựa chọn ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm đại lý phân phối và thanh toán trái phiếu Chính phủ (đại lý phân phối) cho đối tượng mua. Điều này giúp tăng cường sự linh hoạt và hiệu quả trong việc phát hành trái phiếu Chính phủ.

Phương án phát hành riêng lẻ

Theo quy định mới, kho bạc Nhà nước sẽ xây dựng phương án phát hành trái phiếu Chính phủ theo phương thức riêng lẻ và báo cáo Bộ Tài chính để được chấp thuận. Phương án này bao gồm các nội dung cơ bản như đối tượng mua trái phiếu, khối lượng dự kiến phát hành, kỳ hạn trái phiếu, lãi suất dự kiến, thời gian dự kiến phát hành và hình thức phát hành riêng lẻ (phát hành trực tiếp hoặc lựa chọn đại lý phân phối). Bộ Tài chính sẽ chấp thuận phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ dựa trên những nội dung quy định trên.

Điều kiện làm đại lý phân phối trái phiếu

Theo Nghị định số 83/2023/NĐ-CP, để trở thành đại lý phân phối trái phiếu Chính phủ, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Là các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có chức năng cung cấp dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Có mạng lưới hoạt động đáp ứng việc phân phối và thanh toán trái phiếu Chính phủ.
  • Có phương án tổ chức phân phối và thanh toán trái phiếu đáp ứng được yêu cầu của chủ thể tổ chức phát hành đối với mỗi đợt phát hành.
Quy trình lựa chọn đại lý phân phối

Theo Nghị định số 83/2023/NĐ-CP, khi có nhu cầu phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ thông qua đại lý phân phối, Kho bạc Nhà nước sẽ thông báo về kế hoạch tổ chức phát hành trên trang điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đăng ký tham gia làm đại lý phân phối. Thông báo sẽ cung cấp thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành và việc lựa chọn đại lý phân phối.

Sửa đổi quy định về trái phiếu ngoại tệ

Ngoài ra, Nghị định số 83/2023/NĐ-CP cũng sửa đổi và bổ sung quy định về trái phiếu ngoại tệ. Theo quy định mới, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng đề án phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Đề án này bao gồm các nội dung cơ bản như mục đích phát hành, khối lượng phát hành, điều kiện và điều khoản của trái phiếu, phương thức phát hành trái phiếu, đối tượng mua trái phiếu và việc đăng ký, lưu ký và giao dịch.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,102.16 8.03 0.73%
HNX 226.26 0.11 0.05%
UPCOM 85.19 0.2 0.23%
[question] Ai có thể làm đại lý phân phối trái phiếu Chính phủ theo quy định mới?,Nội dung nào cần được báo cáo và chấp thuận khi phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ?