Quỹ bình ổn xăng dầu: Ai đang quản lý và số dư hiện tại là bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu do 35 doanh nghiệp quản lý, với số dư hiện tại là hơn 7.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, các quỹ tài chính nhà nước đang chậm điều chỉnh nhiệm vụ và ban hành văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của một số quỹ.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Ai đang quản lý và số dư hiện tại là bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu là một trong những quỹ tài chính nhà nước được thành lập để tham gia điều tiết và hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu trong nước. Hiện tại, quỹ này đang được quản lý bởi 35 doanh nghiệp. Số dư của quỹ tại thời điểm hiện tại là hơn 7.400 tỷ đồng.

Các quỹ tài chính nhà nước đang chậm điều chỉnh nhiệm vụ và ban hành văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của một số quỹ.

Theo Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương đã chủ động rà soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ thuộc phạm vi quản lý. Tuy nhiên, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của một số quỹ đang diễn ra chậm chạp.

Trong năm nay, không có quỹ tài chính nhà nước của trung ương được thành lập mới, giải thể hoặc sáp nhập. Hiện tại, có tổng cộng 22 quỹ tài chính nhà nước do các bộ, cơ quan trung ương thành lập hoặc được giao quản lý. Trong số này, có 9 quỹ quy mô vốn, nguồn thu và nhiệm vụ chi lớn, bao gồm Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ tích lũy trả nợ, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích, Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, và Quỹ vắc-xin phòng COVID-19.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu được thành lập, quản lý và sử dụng theo quy định tại Luật Giá và Nghị định số 177 của Chính phủ. Đây là một quỹ tài chính đặc thù, được giao cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trực tiếp quản lý. Quỹ chỉ sử dụng nguồn trích lập để tham gia điều tiết và hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quỹ không có tổ chức bộ máy, không có điều lệ hoạt động và không có cơ chế tài chính riêng. Số dư của quỹ biến động phụ thuộc vào diễn biến thị trường và quyết định trích, sử dụng quỹ để bình ổn giá xăng dầu trong nước của Bộ Công Thương.

Hiện tại, có tổng cộng 35 doanh nghiệp được giao quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu. Số dư của quỹ tại thời điểm ngày 30/6/2023 là hơn 7.400 tỷ đồng.

Về tài chính, trong năm nay, các quỹ tài chính nhà nước đã thu được khoảng 548.400 tỷ đồng, giảm 1.500 tỷ đồng so với kế hoạch. Tuy nhiên, số dư quỹ vẫn tăng 7,5% so với năm trước, đạt hơn 1,42 triệu tỷ đồng.

Theo dự kiến của Chính phủ, kế hoạch năm 2024 sẽ thu được tổng cộng khoảng 585.300 tỷ đồng từ các quỹ tài chính nhà nước, tăng 6,7% so với năm nay. Nhờ đó, tổng dư quỹ sẽ tăng lên hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tương đương 5,5% so với cuối năm 2023.

Tổng kết lại, quỹ bình ổn giá xăng dầu đang được quản lý bởi 35 doanh nghiệp và có số dư hiện tại là hơn 7.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, các quỹ tài chính nhà nước đang chậm điều chỉnh nhiệm vụ và ban hành văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của một số quỹ.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện đang được quản lý bởi bao nhiêu doanh nghiệp?,Tổng thu từ các quỹ tài chính nhà nước dự kiến sẽ tăng bao nhiêu trong năm 2024?