Quy định mới về triệu hồi ô tô: Chính phủ đưa ra 2 trường hợp cần triệu hồi

Nghị định 60/2023/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ 2 trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi. Tìm hiểu chi tiết về quy định mới này và trách nhiệm của các bên liên quan.

Quy định mới về việc triệu hồi ô tô đã được Chính phủ ban hành thông qua Nghị định 60/2023/NĐ-CP.

Đây là một bước quan trọng nhằm kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Quy định này đặc biệt tập trung vào việc triệu hồi ô tô trong 2 trường hợp cụ thể.

Ô tô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất

Theo Nghị định, một trong những trường hợp ô tô phải triệu hồi là khi có công bố từ phía nhà sản xuất. Điều này đòi hỏi nhà sản xuất phải thông báo rõ ràng về việc triệu hồi các mẫu xe bị lỗi kỹ thuật hoặc không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Nhà sản xuất có trách nhiệm thông báo cho người nhập khẩu và các đại lý bán hàng về việc triệu hồi này.

Ô tô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra

Trường hợp thứ hai mà Nghị định quy định là khi có yêu cầu triệu hồi từ cơ quan kiểm tra. Cơ quan kiểm tra có quyền yêu cầu triệu hồi ô tô dựa trên các bằng chứng cụ thể và kết quả xác minh thông tin về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu. Người nhập khẩu phải tuân thủ và thực hiện yêu cầu triệu hồi này.

Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan đối với việc triệu hồi ô tô. Khi có thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc cơ quan kiểm tra, người nhập khẩu phải thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho các đại lý bán hàng

Người nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản tới các đại lý bán hàng yêu cầu không bán ra thị trường các ô tô thuộc diện triệu hồi mà chưa được khắc phục. Thời hạn thông báo này không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo triệu hồi.

2. Gửi báo cáo tới cơ quan kiểm tra

Người nhập khẩu phải gửi tới cơ quan kiểm tra báo cáo bằng văn bản về nguyên nhân xảy ra lỗi kỹ thuật, biện pháp khắc phục, số lượng ô tô phải triệu hồi và kế hoạch triệu hồi phù hợp. Thời hạn gửi báo cáo này không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo triệu hồi.

3. Công bố thông tin và tuân thủ kế hoạch triệu hồi

Người nhập khẩu phải chủ động thực hiện và tuân thủ đúng kế hoạch triệu hồi ô tô. Đồng thời, người nhập khẩu cũng phải công bố thông tin về kế hoạch triệu hồi và danh sách ô tô phải triệu hồi trên trang thông tin điện tử của mình và các đại lý bán hàng một cách kịp thời và đầy đủ.

Nghị định 60/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2023 và áp dụng đối với ô tô kể từ ngày 1/8/2025. Quy định này đặt ra các nguyên tắc rõ ràng và trách nhiệm cụ thể cho các bên liên quan đối với việc triệu hồi ô tô, nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng của phương tiện giao thông trên đường.

[question] Nghị định 60/2023/NĐ-CP quy định về việc gì?,Người nhập khẩu ô tô phải thực hiện những công việc gì khi có ô tô triệu hồi?