Quỹ tài chính nào đang nắm giữ vị trí số một tại Việt Nam?

Quỹ tài chính nào đang nắm giữ vị trí số một tại Việt Nam?

Việt Nam hiện có 22 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, với một quỹ lớn nhất chiếm tới hơn 80% số dư quỹ tài chính. Tìm hiểu về quỹ này và tình hình tài chính của năm 2024.

Quỹ tài chính là một trong những nguồn tài chính quan trọng của một quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội.

Tại Việt Nam, hiện có tổng cộng 22 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Trong số này, có một quỹ lớn nhất chiếm tới hơn 80% số dư quỹ tài chính. Vậy quỹ này là gì và tình hình tài chính của năm 2024 như thế nào?

Quỹ Bảo hiểm xã hội là quỹ lớn nhất tại Việt Nam, chiếm tới hơn 80% số dư quỹ tài chính ngân sách.

Đầu năm 2023, tổng số dư quỹ tài chính là 1,32 triệu tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý chiếm 90,5% tổng số dư, Quỹ tích lũy trả nợ chiếm khoảng 8%, và các quỹ còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ dưới 2%.

Năm 2023, tổng số thu của các quỹ ước đạt gần 550.000 tỷ đồng, giảm 1.500 tỷ đồng so với kế hoạch.

Trong đó, kinh phí ngân sách nhà nước cấp và hỗ trợ cho các quỹ là 48.400 tỷ đồng. Tổng số chi của quỹ là gần 280.000 tỷ đồng, tăng 3.200 tỷ đồng so với kế hoạch.

Quỹ Bảo hiểm xã hội cũng là quỹ có tổng số thu đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ đạt gần 370.000 tỷ đồng.

Hiện Việt Nam có gần 19 triệu người tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Số chi của Quỹ Bảo hiểm xã hội là gần 280.000 tỷ đồng. Chênh lệch thu - chi của các quỹ là khoảng gần 90.000 tỷ đồng. Số dư các quỹ cuối năm là hơn 1.160 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2022.

Năm 2024, dự kiến tổng số thu quỹ sẽ khoảng hơn 580.000 tỷ đồng.

Trong đó, nhu cầu cấp và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước sẽ gần 50.000 tỷ đồng. Chủ yếu chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với người hưởng lương hưu, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là 400 tỷ đồng. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia là 300 tỷ đồng. Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia gần 133 tỷ đồng, Quỹ hỗ trợ nông dân 300 tỷ đồng, và Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hơn 130 tỷ đồng.

Tổng số chi của quỹ dự kiến năm 2024 là hơn 500.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với ước thực hiện năm nay.

Chênh lệch thu - chi các quỹ dự kiến gần 82.000 tỷ đồng. Số dư quỹ đến cuối năm 2024 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2023.

Ngoài ra, đáng chú ý là Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài dự kiến thu khoảng 30.000 tỷ đồng năm nay.

Tổng số chi trả nợ từ Quỹ tích lũy trả nợ lên tới gần 27.000 tỷ đồng. Số dư quỹ đến cuối năm ước tính là hơn 100.000 tỷ đồng, tăng 3% (3.200 tỷ đồng) so với cuối năm 2022. Dự kiến, năm 2024, Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài sẽ phải chi hơn 25.000 tỷ đồng để trả nợ. Ước tính tồn quỹ đến ngày 31/12/2024 vào khoảng hơn 111.000 tỷ đồng.

Cuối cùng, năm nay Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá dự kiến thu gần 490 tỷ đồng.

Tổng số chi ước tính là hơn 190 tỷ đồng. Chênh lệch thu - chi trong năm lên tới gần 300 tỷ đồng. Dự kiến số dư quỹ cuối năm nay là 2.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm trước.

Trên đây là thông tin về quỹ tài chính lớn nhất tại Việt Nam và tình hình tài chính của năm 2024. Quỹ này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

[question] Quỹ tài chính nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các quỹ tài chính nhà nước ở Việt Nam?,Dự kiến tổng số thu và chi của quỹ tài chính năm 2024 là bao nhiêu?