SCIC - Tổ chức đầu tư tài chính hàng đầu Việt Nam: Những điểm đặc biệt

SCIC - Tổ chức đầu tư tài chính hàng đầu Việt Nam: Những điểm đặc biệt

SCIC, tổ chức đầu tư tài chính hàng đầu Việt Nam, đã được phê duyệt chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường vai trò của SCIC trong cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

SCIC (Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước) đã nhận được sự phê duyệt của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường vai trò của SCIC trong cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 của SCIC nhằm tập trung vào việc tiếp nhận, cổ phần hóa, tái cơ cấu và bán vốn tại các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ vốn. SCIC sẽ đóng vai trò quan trọng như một định chế và công cụ của Chính phủ để hỗ trợ và thúc đẩy quá trình cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Mục tiêu chính của SCIC là trở thành tổ chức đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam sau năm 2025. Tổng công ty này sẽ chuyển đổi từng bước theo mô hình tổ chức đầu tư chuyên nghiệp và tập trung vào việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ các Bộ, ngành và địa phương.

Trong giai đoạn đến năm 2025, SCIC sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước và thực hiện các hoạt động đầu tư, nắm giữ, thoái vốn, sắp xếp và chuyển đổi sở hữu tại các doanh nghiệp. Ngoài ra, SCIC cũng sẽ tiếp nhận doanh nghiệp và phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo nhiệm vụ được giao bởi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ phục hồi và cơ cấu lại vốn.

Đối với hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, SCIC sẽ tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ. Đầu tiên, rót vốn vào các ngành và lĩnh vực mang lại hiệu quả và có lợi thế, tuân thủ nguyên tắc tự chủ và tự chịu trách nhiệm, không giới hạn lĩnh vực đầu tư. Thứ hai, đầu tư vào các lĩnh vực then chốt và trọng yếu mà nhà nước cần nắm giữ hoặc tham gia để hỗ trợ xử lý khó khăn tài chính cho các doanh nghiệp do khủng hoảng tài chính hoặc các nguyên nhân bất khả kháng.

Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, SCIC sẽ tập trung sử dụng nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn. Tổng công ty này sẽ tập trung vào các dự án kết cấu hạ tầng, dự án lớn và quan trọng, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. SCIC cũng sẽ đầu tư vào các ngành và lĩnh vực then chốt có tính chất dẫn dắt và mở đường.

Vào giai đoạn từ năm 2031 đến năm 2035, SCIC sẽ hoạt động theo mô hình tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp và trở thành công cụ và kênh đầu tư của Chính phủ vào nền kinh tế.

Ngoài ra, trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn đến năm 2025, SCIC sẽ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực và dự án trọng điểm, hiệu quả và thu hút vốn từ xã hội và từ nước ngoài. Các lĩnh vực cụ thể bao gồm công nghệ cao, kinh tế số, năng lượng, dự án hạ tầng trọng điểm, đô thị thông minh, y học - y tế hiện đại, dược phẩm, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

SCIC đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Với chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035, SCIC sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam và trở thành tổ chức đầu tư tài chính hàng đầu trong nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu chính của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là gì?,SCIC sẽ tập trung vào những lĩnh vực nào trong giai đoạn đến năm 2025?