SCIC - Tổ chức đầu tư tài chính hàng đầu Việt Nam

SCIC - Tổ chức đầu tư tài chính hàng đầu Việt Nam

SCIC, tổ chức đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, đang thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1336/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2025 của SCIC.

Mục tiêu chính của SCIC là tiếp tục tập trung vào việc cổ phần hóa, tái cơ cấu và bán vốn tại các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ vốn, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình cơ cấu lại, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Củng cố SCIC là mục tiêu để đảm bảo nguồn lực tài chính và quản lý, tập trung vào việc đầu tư kinh doanh vốn, đầu tư và phát triển các dự án quan trọng và lớn, điều hành và định hướng phát triển các công ty con theo chiến lược phát triển của SCIC.

SCIC cũng đóng góp vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước theo từng giai đoạn.

SCIC sẽ tiến hành đầu tư kinh doanh vốn theo cơ chế thị trường và nhiệm vụ được giao bởi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu của SCIC là trở thành tổ chức đầu tư tài chính hàng đầu Việt Nam sau năm 2025. SCIC sẽ tập trung vào việc đầu tư vào các lĩnh vực và dự án trọng điểm, cũng như các lĩnh vực và dự án hiệu quả và thu hút vốn đầu tư từ xã hội và nước ngoài.

Đối với việc hỗ trợ và thúc đẩy quá trình cơ cấu lại, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước, SCIC sẽ tiếp tục tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ các Bộ, ngành và địa phương để tiếp tục cơ cấu lại vốn tại các doanh nghiệp thông qua hoạt động đầu tư, nắm giữ, thoái vốn, sắp xếp và chuyển đổi sở hữu.

SCIC cũng sẽ tiếp nhận doanh nghiệp và phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo nhiệm vụ được giao bởi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ phục hồi và cơ cấu lại vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, SCIC sẽ thực hiện hai nhóm nhiệm vụ.

Đầu tiên, đầu tư kinh doanh vốn theo cơ chế thị trường vào những ngành và lĩnh vực mang lại hiệu quả và SCIC có lợi thế, tuân thủ nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo toàn và phát triển vốn, không giới hạn lĩnh vực đầu tư.

Thứ hai, đầu tư kinh doanh vốn theo nhiệm vụ chính trị được giao bởi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào những ngành và lĩnh vực quan trọng mà Nhà nước cần nắm giữ hoặc tham gia để hỗ trợ xử lý khó khăn tài chính cho các doanh nghiệp do khủng hoảng tài chính hoặc các nguyên nhân bất khả kháng.

Trong giai đoạn 2026-2030, SCIC sẽ tập trung nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, đặc biệt là đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng và các dự án lớn, quan trọng, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Và trong giai đoạn 2031-2035, SCIC sẽ hoạt động theo mô hình tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp, trở thành công cụ và kênh đầu tư của Chính phủ vào nền kinh tế.

SCIC, được thành lập vào năm 2006, có mục tiêu là thúc đẩy quá trình cơ cấu lại, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm, SCIC đã tiếp tục triển khai công tác quản trị và tái cơ cấu tại các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Licogi.

SCIC đã đạt doanh thu 2.663 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế lũy kế 3.209 tỷ đồng, vượt 10,5% so với kế hoạch năm. Đơn vị cũng đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 126 tỷ đồng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Chiến lược phát triển của SCIC đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 đã được phê duyệt bởi ai?,Mục tiêu cuối cùng của SCIC là gì?