Sự tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước vượt trội so với FDI

Xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước tăng 9,7% trong tháng 10/2023, vượt xa sự tăng trưởng chỉ 3,5% của doanh nghiệp FDI.

Sự tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước vượt trội so với FDI

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước trong tháng 10/2023 đã đạt 8,88 tỷ USD, tăng 9,7% so với tháng trước. Trong khi đó, xuất khẩu của doanh nghiệp FDI chỉ tăng 3,5%, đạt 23,37 tỷ USD. Điều này cho thấy sự tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước vượt trội so với doanh nghiệp FDI trong thời gian này.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10/2023 là 61,77 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng trước.

Trong đó, xuất khẩu đạt 32,25 tỷ USD, tăng 5,1%, và nhập khẩu đạt 29,52 tỷ USD, tăng 3,6%.

Tuy nhiên, trong 10 tháng đầu năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 558,33 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu giảm 7% (291,46 tỷ USD) và nhập khẩu giảm 12,2% (266,87 tỷ USD).

Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tháng 10/2023 đã xuất siêu 2,73 tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến tháng 10, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đã xuất siêu 24,59 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước trong tháng 10/2023 tăng 9,7% so với tháng trước, đạt 8,88 tỷ USD.

Trong khi đó, xuất khẩu của doanh nghiệp FDI chỉ tăng 3,5%, đạt 23,37 tỷ USD. Đáng chú ý, trong tháng này, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tăng 2,1% (18,88 tỷ USD), thấp hơn so với tốc độ tăng 6,5% của doanh nghiệp trong nước.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 383,95 tỷ USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu giảm 8,1% (212,42 tỷ USD) và nhập khẩu giảm 13,3% (171,53 tỷ USD).

Trong khi đó, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước giảm 7,4% so với cùng kỳ, với trị giá là 174,38 tỷ USD.

Xuất khẩu của doanh nghiệp này giảm 4% (79,04 tỷ USD) và nhập khẩu giảm 10,1% (95,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước vượt trội so với doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2023 là một dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế trong nước. Điều này cho thấy sự phát triển và cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, việc giảm tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 10 tháng đầu năm 2023 cũng đòi hỏi sự chú ý và các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ để thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước trong tháng 10/2023 là bao nhiêu và tăng bao nhiêu so với tháng trước?,Xuất khẩu của doanh nghiệp FDI tăng bao nhiêu trong tháng 10/2023 so với tháng trước?