Sửa đổi Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân - Đảm bảo Hài hòa lợi ích

Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân đang gặp nhiều bất cập, cần sửa đổi để đảm bảo tính công bằng và hài hòa lợi ích cho cả người nộp thuế và quốc gia.

Khi nhắc đến thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nhiều người nghĩ đến việc điều tiết thu nhập của những cá nhân có thu nhập cao và phân phối lại cho những cá nhân có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, Luật Thuế TNCN hiện đang lộ ra nhiều bất cập, cần sớm sửa đổi để đảm bảo tính công bằng và hài hòa lợi ích cho cả người nộp thuế và quốc gia.

Thuế TNCN là một trong hai sắc thuế trực thu, cùng với thuế thu nhập doanh nghiệp, là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia.

Ở Việt Nam, thuế TNCN chiếm khoảng 10% tổng thu ngân sách, đứng sau thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Hơn 2/3 số thu thuế TNCN là đến từ nguồn thu nhập tiền lương, tiền công của các cá nhân chịu thuế.

Luật Thuế TNCN của Việt Nam đã áp dụng từ năm 2007, trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng, Luật Thuế TNCN đã lộ ra nhiều bất cập cần được sửa đổi. Bộ Tư pháp đã thông tin rằng, từ đầu năm 2023, Luật Thuế TNCN cần phải sửa đổi và bổ sung 22 điều, tập trung vào thu nhập chịu thuế, cơ sở tính thuế, phương pháp xác định số thuế phải nộp, thuế suất và mức giảm trừ gia cảnh.

Một trong những vấn đề cần được sửa đổi là mức đóng thuế TNCN cho khoản tăng thêm thu nhập.

Hiện nay, khi thu nhập tăng, người nộp thuế phải chuyển sang nộp thuế ở mức thuế suất cao hơn. Điều này khiến người lao động mất đi lợi thế sử dụng tiền lương để khuyến khích làm việc. Đồng thời, biểu thuế lũy tiến từng phần 7 bậc cũng gây khó khăn cho người sử dụng lao động. Việc giảm số bậc thuế và giãn khoảng cách thu nhập chịu thuế giữa các bậc thuế sẽ giúp đảm bảo tính công bằng và khuyến khích người lao động làm việc.

Ngoài ra, ngưỡng phải nộp thuế và mức giảm trừ gia cảnh cũng cần được điều chỉnh sao cho phù hợp với tốc độ trượt giá và các mức giảm trừ gia cảnh khác nhau.

Hiện nay, ngưỡng và mức giảm trừ gia cảnh được áp dụng cho mọi cá nhân sống ở những vùng miền khác nhau, gây ra cảm giác "bị thiệt" cho người lao động sống ở khu vực đô thị có chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Điều chỉnh các mức này sẽ đảm bảo tính công bằng và hài hòa lợi ích cho tất cả người nộp thuế.

Xu hướng mục tiêu của các chính sách mới về thuế là bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước và tái phân phối thu nhập, giảm các hành vi trốn, tránh thuế.

Đồng thời, chính sách thuế TNCN cũng cần tạo động lực để người dân tăng thu nhập, từ đó tăng sức tiêu thụ hàng hóa, nâng cao tiết kiệm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trên thế giới, nhiều nước đã điều chỉnh chính sách thuế TNCN theo các xu hướng chung như tăng ngưỡng thu nhập tính thuế, tăng mức giảm trừ gia cảnh, áp dụng biểu thuế suất lũy tiến và tăng thuế suất với thu nhập cao. Việc sửa đổi Luật Thuế TNCN của Việt Nam cũng cần theo kịp xu hướng này để đảm bảo tính công bằng và hài hòa lợi ích của người nộp thuế và quốc gia.

Là một sắc thuế trực thu, thuế TNCN đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng và hài hòa lợi ích của người nộp thuế, Luật Thuế TNCN cần được sửa đổi và điều chỉnh. Việc chậm sửa luật sẽ khiến người nộp thuế bị "thiệt" lâu hơn và không khuyến khích được cá nhân làm giàu hợp pháp. Đây là một vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, vì khi dân có giàu thì nước mới mạnh.

[question] Thuế TNCN chiếm bao nhiêu % tổng thu ngân sách ở Việt Nam?,Từ năm 2023, Bộ Tư pháp đã thông báo về việc sửa đổi gì liên quan đến Luật Thuế thu nhập cá nhân?