Tăng hiệu quả quản lý tài sản hạ tầng đường sắt quốc gia: Bộ Giao thông Vận tải trình phương án mới

Tăng hiệu quả quản lý tài sản hạ tầng đường sắt quốc gia: Bộ Giao thông Vận tải trình phương án mới

Bộ Giao thông Vận tải đã trình phương án mới để tăng hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường sắt quốc gia. Đề án này nhằm tách bạch chức năng quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tăng hiệu quả quản lý tài sản hạ tầng đường sắt quốc gia: Bộ Giao thông Vận tải trình phương án mới

Bộ Giao thông Vận tải vừa trình phương án mới để tăng hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Đề án này nhằm tách bạch chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng này.

Giao quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và việc bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia sẽ được giao cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Đề án đề nghị giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến hết năm 2030.

Sau khi Đề án được phê duyệt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và xác định những tài sản phù hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc giao tài sản theo hình thức đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đối với cơ chế thực hiện quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị giao Cục Đường sắt Việt Nam đặt hàng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để thực hiện quản lý, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

Phương án mới này nhằm đảm bảo tiến độ của Đề án sớm được phê duyệt.

Việc sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật ít nhất, theo quy định của pháp luật, Bộ Giao thông Vận tải đã lựa chọn phương án 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là phương án được các bộ, ngành và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đồng thuận.

Trước đây, việc xác định đơn vị được giao vốn bảo trì đường sắt liên tục gặp trở ngại do các vướng mắc về quy định pháp luật. Tuy nhiên, với phương án mới này, Bộ Giao thông Vận tải đã tìm ra giải pháp để tăng cường quản lý và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia một cách hiệu quả.

Qua đó, việc giao dự toán và ký kết các hợp đồng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt sẽ được thực hiện ngay từ đầu năm, không còn phải chờ đến quý II như trước đây. Điều này sẽ giúp giảm thiểu khó khăn cho tất cả các bên liên quan và đảm bảo tiến độ công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Đề án này không chỉ tạo ra sự tách bạch rõ ràng giữa chức năng quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản quốc gia trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải tin rằng, phương án mới này sẽ đóng góp tích cực vào phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng đường sắt quốc gia.

[question] Bộ Giao thông Vận tải đã trình phương án quản lý tài sản hạ tầng đường sắt quốc gia như thế nào?,Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ được giao quản lý tài sản hạ tầng đường sắt quốc gia theo phương án nào?