Tập đoàn xây dựng Hoà Bình thành công ở thị trường Châu Phi với 5 dự án trị giá 72 triệu USD

Tập đoàn xây dựng Hoà Bình hiện thực hoá mục tiêu
Tập đoàn xây dựng Hoà Bình thành công ở thị trường Châu Phi với 5 dự án trị giá 72 triệu USD

Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình đã trúng thầu 5 dự án nhà ở xã hội tại Kenya, đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển ra thị trường Châu Phi và nước ngoài.

Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã HBC - sàn HoSE) vừa công bố thành công trong việc trúng thầu 5 dự án nhà ở xã hội tại Kenya. Các dự án này được triển khai dành cho lực lượng cảnh sát, quân đội và sinh viên trường Đại học Kỹ thuật của Kenya. Tổng số căn hộ trong các dự án này là 3.400, với tổng mức đầu tư khoảng 72 triệu USD.

Dự án được chủ đầu tư bởi Bộ Đất đai, Công trình công cộng, Nhà ở và Phát triển Đô thị Kenya - Vụ Nhà ở và Phát triển Đô thị. Kết quả trúng thầu này được xem là thành công bước đầu của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình trong chiến lược phát triển ra thị trường Châu Phi và nước ngoài sau khi chủ trương triển khai các dự án xây dựng ở nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông gần đây thông qua.

Trong quý IV/2023, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình ghi nhận doanh thu đạt 2.190,58 tỷ đồng, giảm 31,9% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 102,4 tỷ đồng, tăng thêm 1.304,2 tỷ đồng so với cùng kỳ trước đó, khi lỗ 1.201,8 tỷ đồng.

Trong kỳ này, Tập đoàn không còn kinh doanh dưới giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty đạt 53,46 tỷ đồng, tăng thêm 479,48 tỷ đồng so với cùng kỳ trước đó, khi âm 426 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng thêm 132,73 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 17,4% tương ứng giảm 28,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 716,92 tỷ đồng so với cùng kỳ trước đó, khi ghi nhận 510,7 tỷ đồng.

Mặc dù lợi nhuận gộp trong kỳ thấp hơn chi phí tài chính, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình vẫn ghi nhận lãi 102,4 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu của việc này là do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là số âm. Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình thuyết minh rằng việc hoàn nhập 310,2 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi trong chi phí quản lý doanh nghiệp đã giúp tạo ra lãi.

Trong năm 2023, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình ghi nhận doanh thu đạt 7.546,4 tỷ đồng, giảm 46,7% so với cùng kỳ trước đó.

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt lỗ 777,5 tỷ đồng, lỗ hơn 2.566,8 tỷ đồng so với cùng kỳ trước đó.

Với việc tiếp tục ghi nhận lỗ trong năm 2023, tính tới ngày 31/12/2023, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình đã nâng lỗ luỹ kế từ 2.100,7 tỷ đồng lên 2.877,8 tỷ đồng, bằng 105% vốn điều lệ (vốn điều lệ 2.741,3 tỷ đồng). Điều này có nghĩa là Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình chính thức ghi nhận lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ.

Về quy mô tài sản, tính tới ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình giảm 16,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.539,4 tỷ đồng, còn 13.054,8 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn, ghi nhận 8.492,2 tỷ đồng, chiếm 65,1% tổng tài sản. Tồn kho ghi nhận 2.285,4 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình giảm 23% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.412,9 tỷ đồng, còn 4.718 tỷ đồng, bằng 1.040% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chỉ 454 tỷ đồng).

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao Hoà Bình ghi nhận lỗ lũy kế trong năm 2023?,Tại sao Hoà Bình giảm lỗ và tăng lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2023?