Tất cả những trường hợp được hưởng BHYT khi khám chữa bệnh đúng tuyến

Tất cả những trường hợp được hưởng BHYT khi khám chữa bệnh đúng tuyến

Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về các trường hợp được hưởng BHYT khi khám chữa bệnh đúng tuyến theo quy định của Thông tư 30/2020/TT-BYT.

Các trường hợp được hưởng BHYT khi khám chữa bệnh đúng tuyến

Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 30/2020/TT-BYT, có các trường hợp sau đây được hưởng BHYT khi khám chữa bệnh đúng tuyến:

 • Người có thẻ BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.
 • Người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh. Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm này.
 • Người có thẻ BHYT trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên phạm vi toàn quốc. Bác sĩ hoặc y sỹ đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu đối với người bệnh, ghi vào hồ sơ bệnh án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
 • Người có thẻ BHYT được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định. Điều này bao gồm việc chuyển tuyến theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT. Hồ sơ chuyển tuyến gồm giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác (nếu có). Điều này cũng bao gồm việc chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, bao gồm: cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh đang điều trị nội trú hoặc điều trị ngoại trú; và chuyển tuyến theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2016/TT-BYT.
 • Người có thẻ BHYT có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 7 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lưu bản chụp giấy tờ quy định tại điểm này trong hồ sơ bệnh án điều trị của người bệnh đó.
 • Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.
 • Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.
 • Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.
Mức hưởng BHYT

Theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, mức hưởng BHYT được quy định như sau:

 • 100% chi phí khám, chữa bệnh với đối tượng là bộ đội, công an, người có công với cách mạng, trẻ em dưới 06 tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo.
 • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến.
 • 95% chi phí khám, chữa bệnh với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, thân nhân của người có công với cách mạng, người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
 • 80% chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Trong trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT, quyền lợi BHYT sẽ được hưởng theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ai được coi là các trường hợp khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến?,Mức hưởng của người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh được quy định như thế nào?