Thay đổi quy định về kiểm định xe cơ giới vi phạm giao thông

Thay đổi quy định về kiểm định xe cơ giới vi phạm giao thông

các phương tiện vi phạm giao thông đường bộ chưa nộp phạt sẽ không được kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định theo quy định mới.

thay đổi quy định về kiểm định xe cơ giới vi phạm giao thông

cục đăng kiểm việt nam vừa thông báo về việc thay đổi quy định về kiểm định xe cơ giới vi phạm giao thông đường bộ. theo đó, các phương tiện chưa thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính sẽ không còn được cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định có thời hạn hiệu lực là 15 ngày như trước đây.

thay đổi áp dụng theo nghị định số 30/2023/nđ-cp

thay đổi này được áp dụng theo nghị định số 30/2023/nđ-cp ban hành ngày 8-6-2023, sửa đổi và bổ sung một số điều của nghị định số 139 của chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. theo nghị định 30, các phương tiện chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ không được kiểm định. điều này áp dụng cho các trường hợp không đến trụ sở của người có thẩm quyền để giải quyết, xử lý vi phạm, hoặc quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm.

theo ông/bà [name] từ cục đăng kiểm việt nam, "sau khi chủ phương tiện, người vi phạm thực hiện các nghĩa vụ nêu trên thì được kiểm định theo quy định". tuy nhiên, các phương tiện chưa nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và tem kiểm định tạm thời có thời hạn hiệu lực 15 ngày để di chuyển như trước đây.

thay đổi quy định về kiểm định xe cơ giới vi phạm giao thông

thay đổi này làm thay đổi quy định trước đây về kiểm định xe cơ giới vi phạm giao thông. trước đây, các phương tiện vi phạm giao thông đường bộ được cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định có thời hạn hiệu lực 15 ngày để có thể tiếp tục di chuyển. tuy nhiên, với thay đổi mới, các phương tiện chưa nộp phạt vi phạm sẽ không được cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định, dẫn đến không thể tiếp tục di chuyển.

áp dụng từ ngày 8-6-2023

thay đổi này được áp dụng từ ngày 8-6-2023 và do đó, các đơn vị đăng kiểm sẽ thực hiện theo đúng quy định tại nghị định số 30. điều này đồng nghĩa với việc các phương tiện chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, chưa nộp phạt theo quy định, và các phương tiện bị cảnh báo đăng kiểm sẽ không được thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và tem kiểm định tạm thời có thời hạn hiệu lực 15 ngày để di chuyển như trước đây.

áp dụng quy định mới theo nghị định số 30/2023/nđ-cp

theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong trường hợp có các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau. do đó, thay đổi quy định về kiểm định xe cơ giới vi phạm giao thông sẽ được áp dụng theo nghị định số 30/2023/nđ-cp ban hành ngày 8-6-2023.

trên cơ sở thay đổi này, việc kiểm định xe cơ giới vi phạm giao thông sẽ được thực hiện theo quy định mới và không cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định cho các phương tiện chưa nộp phạt vi phạm hành chính.

[question] Từ khi nào áp dụng quy định không kiểm định cho xe chưa nộp phạt vi phạm giao thông?,Mục đích của quy định này là gì?