Thị trường chứng khoán phái sinh ổn định, cơ sở tăng trưởng

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tăng, VN30-Index tăng 9,58% trong tháng 7/2023.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một tháng 7 tích cực, với sự phát triển của thị trường cơ sở và sự ổn định của thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại cuối tháng 7/2023 đã đạt 1.341.152 tài khoản, tăng 2% so với tháng trước.

Chỉ số VN30-Index đã đạt mức 1.230,81 điểm, tăng 9,58% so với cuối tháng trước.

Điều này cho thấy sự tăng trưởng tích cực của thị trường cơ sở.

Giao dịch chứng khoán phái sinh đã giảm so với tháng trước.

Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 152.739 hợp đồng/phiên, giảm 13,52%.

Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 17.691 tỷ đồng/phiên, giảm 9,31% so với tháng trước.

Trong đó, phiên giao dịch ngày 28/7/2023 có khối lượng giao dịch lớn nhất, đạt 190.527 hợp đồng.

Tại phiên giao dịch cuối tháng, khối lượng hợp đồng mở (OI) đạt 62.077 hợp đồng, tăng 17,5% so với tháng trước.

Trong đó, phiên giao dịch ngày 13/7/2023 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng với 70.785 hợp đồng.

Tỷ trọng tham gia giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2023 tăng lên mức 3,47% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tỷ trọng giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán giảm, chiếm 1,66% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán phái sinh đã ổn định trong tháng 7/2023.

Sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP không có giao dịch trong tháng này, khối lượng mở OI của sản phẩm này tại cuối tháng 7/2023 là 0 hợp đồng.

Ông/Bà [Name] từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, "Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tiếp tục tăng trong tháng 7/2023, cho thấy sự quan tâm và tham gia của nhà đầu tư vào thị trường này."

Trong tháng 7/2023, thị trường cơ sở đã có sự tăng trưởng tích cực, đóng góp vào sự tăng của chỉ số VN30-Index.

Tuy nhiên, giao dịch chứng khoán phái sinh đã giảm so với tháng trước.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã tăng tỷ trọng tham gia giao dịch, trong khi tỷ trọng giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán đã giảm.

Trong tháng 7/2023, sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP không có giao dịch.

Điều này cho thấy sự ổn định của thị trường chứng khoán phái sinh và sự tập trung của nhà đầu tư vào thị trường cơ sở.

Tổng kết lại, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một tháng 7 tích cực, với sự phát triển của thị trường cơ sở và sự ổn định của thị trường chứng khoán phái sinh.

Nhà đầu tư tiếp tục quan tâm và tham gia vào thị trường này, tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế.

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 7.2023

Tháng 6.2023

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

152.739

176.615

-13,52%

2

Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa) bình quân phiên

tỷ đồng

17.691

19.507

-9,31%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

62.077

52.832

17,50%

4

Tỷ trọng giao dịch của NĐTNN

%

3,47

2,88

20,48%

5

Tỷ trọng giao dịch tự doanh

%

1,66

1,94

-14,43%

VNIndex 1,236.99 11.01 0.89%
HNX 245.44 3.03 1.24%
UPCOM 92.31 0.61 0.66%
[question] Chỉ số VN30-Index tăng bao nhiêu phần trăm so với tháng trước?,Sản phẩm hợp đồng tương lai nào không có giao dịch trong tháng 7/2023?