Thông tư mới về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu sắp được ban hành

Thông tư mới về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu sắp được ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố dự thảo Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, nhằm đảm bảo việc thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 từ ngày 1/1/2024.

Thông tư mới về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu sẽ sớm được ban hành, theo thông báo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư này nhằm quy định chi tiết về việc lập, trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu và dự án quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT.

Theo quy định tại Điều 36 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, chủ đầu tư hoặc cơ quan chuẩn bị dự án có thể căn cứ vào quy mô và tính chất công tác đấu thầu của dự án để lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu.

Kế hoạch này có thể được lập đồng thời hoặc độc lập với báo cáo nghiên cứu khả thi và được phê duyệt sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được hoàn thành.

Dự thảo Thông tư quy định cách thức điều chỉnh kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong một số trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định trách nhiệm đăng tải kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong những trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư với thời hạn là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành.

Đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, quy trình lập, trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ tuân thủ quy định của Thông tư này.

Trong trường hợp điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận vay không có quy định về việc lập, trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thì hoạt động này sẽ áp dụng quy định của Thông tư mới.

Dự kiến, Thông tư mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT.

Trong quá trình chuyển tiếp, những gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, nếu không phù hợp với Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để đảm bảo tuân thủ quy định mới.

Đối với những hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã được phát hành trước ngày 1/1/2024, sẽ tiếp tục tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT.

Thông tư mới về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu sẽ đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình đấu thầu, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án phát triển quan trọng của đất nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thông tư quy định chi tiết gì về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu?,Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày nào?