Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện Kế hoạch bảo đảm cung ứng điện

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch bảo đảm cung ứng điện trong tháng 8/2023 để đáp ứng nhu cầu điện của sản xuất kinh doanh và sinh hoạt.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện Kế hoạch bảo đảm cung ứng điện

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành văn bản yêu cầu các Bộ: Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban QLV Nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hoàn thiện Kế hoạch bảo đảm cung ứng điện trong tháng 8/2023. Điều này nhằm đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đồng thời đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế và là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của ngành điện.

subheading for part 1

According to document number 745 dated 15/8/2023, the Prime Minister emphasized that ensuring the supply of electricity for production, business, and people's daily life is a major balance of the economy and is the top political task of the electricity industry. The plan to ensure the supply of electricity in the last months of 2023 and 2024 must be based on the economic growth to forecast the actual electricity demand, calculate the balance of supply and demand, and mobilize resources of the national power system.

subheading for part 2

The Prime Minister requested the Ministry of Industry and Trade to lead and coordinate with EVN, PVN, TKV and relevant ministries, sectors, and agencies to review, update, and improve the plan to ensure the supply of electricity for production, business, and people's daily life in the last months of 2023 and 2024. At the same time, report to the Prime Minister in August 2023 to ensure compliance with the above requirements.

To ensure the supply of electricity for production, business, and people's daily life in the future, the Prime Minister requested the relevant ministries to implement a synchronized set of solutions. In particular, the Prime Minister requested "to urgently report to the Prime Minister in August 2023 on the proposal to build a Law amending and supplementing some provisions of the Electricity Law, including regulations on the mechanism and policies for buying and selling electricity (including direct electricity trading) for renewable energy.

Furthermore, the Prime Minister also emphasized the need to develop mechanisms and policies in the investment, production, business, and operation activities of the electricity industry according to market mechanisms. This is to ensure sustainable development, enhance competitiveness, transparency, and efficiency of the electricity industry. By doing so, the economy will have a higher level of competitiveness in the current conditions.

Completing the plan to ensure the supply of electricity is an important step to ensure stable electricity supply and meet the needs of production, business, and daily life. The Prime Minister has instructed the ministries and the Vietnam Electricity Corporation, Vietnam Oil and Gas Group, and Vietnam Coal and Mineral Industries Corporation to quickly complete the plan and report in August 2023. It is hoped that this will ensure stable electricity supply and contribute to sustainable economic development.

[question] Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và tập đoàn điện lực phải hoàn thiện kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho thời gian nào?,Thủ tướng yêu cầu xây dựng luật sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực nhằm điều chỉnh điều gì?