Thủ tướng yêu cầu rà soát và sửa đổi các quy định pháp luật để thúc đẩy phát triển kinh tế

Thủ tướng yêu cầu rà soát và sửa đổi các quy định pháp luật để thúc đẩy phát triển kinh tế

Thủ tướng yêu cầu rà soát và sửa đổi các quy định pháp luật để thúc đẩy phát triển kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành văn bản yêu cầu các bộ ngành và địa phương thực hiện rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành. Điều này nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Mục tiêu của việc rà soát và sửa đổi các quy định pháp luật là để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân. Điều này càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước đang gặp khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; các đồng chí Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền khẩn trương chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành.

Các đơn vị cần rà soát toàn diện các quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành để phát hiện và xác định cụ thể những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập và những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn. Sau đó, đề xuất phương án hiệu quả và khả thi để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định cụ thể trong các luật, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư và văn bản pháp luật có liên quan. Điều này nhằm khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Rà soát các quy định về thẩm quyền và giảm thủ tục hành chính.

Các đơn vị cần rà soát các quy định về thẩm quyền của các cấp và các quy định có nhiều thủ tục qua các tầng nấc trung gian, hình thức không thực chất trong xem xét và quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề xuất cụ thể các quy định cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền; tăng cường tính chủ động, linh hoạt và tự chịu trách nhiệm của địa phương, cơ sở; giảm các tầng nấc trung gian, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, làm mất thời gian và tăng chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp và đề xuất các quy định pháp luật cần sửa đổi. Các đơn vị cần gửi kết quả rà soát và đề xuất của mình cho Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 8 năm 2023.

Bộ Tư pháp sẽ chỉ đạo việc tổng hợp kết quả rà soát và báo cáo Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2023. Điều này nhằm hoàn thiện các thủ tục xây dựng luật sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng.

Việc rà soát và sửa đổi các quy định pháp luật là một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách trong bối cảnh hiện nay. Các đơn vị được yêu cầu dành thời gian trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Văn phòng Chính phủ sẽ đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và phối hợp với Bộ Tư pháp tổng hợp và báo cáo kết quả rà soát của các bộ, cơ quan và địa phương.

[question] Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát và sửa đổi những gì trong các luật hiện hành?,Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định công tác gì là một đột phá chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm?