Tiến độ chi tiết xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Xây dựng tiến độ chi tiết các dự án thành phần Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1
Tổ công tác Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ tổng thể của Dự án. Đồng thời, các dự án thành phần cũng đang được triển khai đồng bộ.

Mô hình Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Tổ công tác Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ tổng thể của Dự án. Đây là kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác.

Triển khai đồng bộ các dự án thành phần

Tổ công tác đã làm việc tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, nỗ lực và chuyên nghiệp để vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Tổ công tác đã lựa chọn thành công gói thầu 5.10 (Nhà ga hành khách thuộc Dự án thành phần 3) và thúc đẩy triển khai các dự án thành phần khác.

Các dự án thành phần, gói thầu đều được triển khai đồng bộ và cơ bản đảm bảo tiến độ tổng thể của Dự án.

Báo cáo định kỳ về tiến độ

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan thường trực Tổ công tác và có chế độ báo cáo định kỳ về tình hình triển khai Dự án. Chủ đầu tư các dự án thành phần cần gửi báo cáo về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 25 hằng tháng để tổng hợp báo cáo. Các thành viên Tổ công tác cũng chủ động theo dõi tình hình triển khai Dự án và đề xuất giải pháp khi gặp vướng mắc.

Thu hồi đất và bồi thường

Đối với Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thực hiện bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cần hoàn thành bàn giao mặt bằng tuyến giao thông kết nối T2.

Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần thẩm định ngay khi nhận được hồ sơ điều chỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 01 năm 2024.

Di dời công trình điện

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo di dời công trình điện trong tháng 01 năm 2024.

Thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên cao su Đồng Nai

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thực hiện thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên cao su Đồng Nai quản lý trong tháng 01 năm 2024.

Yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần xây dựng tiến độ chi tiết. Các mốc thời điểm khởi công và hoàn thành cần được xác định rõ. Đặc biệt, tất cả công trình, hạng mục công trình thuộc các dự án thành phần phải hoàn thành trước ngày hoàn thành gói thầu 5.10 (Nhà ga hành khách). Bộ Giao thông vận tải cần tổng hợp kế hoạch triển khai chi tiết của tất cả các dự án thành phần và báo cáo Tổ công tác trong tháng 01 năm 2024.

Phối hợp giữa các Bộ

Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Y tế cần phối hợp chặt chẽ và kịp thời gửi ý kiến đến Bộ Giao thông vận tải để thẩm định thiết kế kỹ thuật của các dự án. Bộ Giao thông vận tải cần hoàn thành công tác thẩm định trong Quý I năm 2024.

Triển khai thi công san nền giai đoạn 2

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án triển khai thi công san nền giai đoạn 2 mà không làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành, khai thác Dự án giai đoạn 1.

Hoàn thiện thủ tục khởi công

Đối với Dự án thành phần 1 (Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước), các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công các công trình trụ sở. Đồng thời, cần xây dựng tiến độ chi tiết và gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Tổ công tác.

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bộ Giao thông vận tải yêu cầu gì với các dự án thành phần của Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1?,Các đơn vị nào cần phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để kiểm tra và thẩm định thiết kế kỹ thuật của các dự án?