Tiền lương giáo viên sẽ thay đổi từ năm 2024: Nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống

Nghị quyết số 27 dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2024 sẽ mang đến sự thay đổi đáng kể về tiền lương của giáo viên, nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của họ.

Tiền lương giáo viên sẽ thay đổi từ năm 2024: Nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống

Theo Nghị quyết số 27/NQ-TW, giáo viên sẽ là một trong những đối tượng được cải cách tiền lương. Nghị quyết này quy định cơ cấu tiền lương mới cho giáo viên, bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp.

Mức lương cơ bản sẽ chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, trong khi các khoản phụ cấp sẽ chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương.

Điều này đồng nghĩa với việc tiền lương giáo viên sẽ được tái cấu trúc để tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Theo dự kiến, từ năm 2024, tiền lương thấp nhất của giáo viên sẽ có thể cao hơn mức lương thấp nhất bình quân của các vùng trong khu vực doanh nghiệp.

Điều này sẽ đảm bảo rằng giáo viên nhận được mức lương tối thiểu hấp dẫn và công bằng.

Ngoài ra, Nghị quyết số 27 cũng cam kết rằng mức lương mới của giáo viên sẽ không thấp hơn mức lương hiện tại.

Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của giáo viên sẽ cao hơn mức lương thấp nhất bình quân của các vùng trong khu vực doanh nghiệp.

Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của giáo viên phải bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất trong khu vực doanh nghiệp.

Mục tiêu của việc thay đổi tiền lương giáo viên là nâng cao đời sống của các nhà giáo. Chính phủ hi vọng rằng việc cải cách tiền lương sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giáo viên trong việc truyền đạt kiến thức và giáo dục học sinh.

Một điểm đáng chú ý trong việc xây dựng bảng lương mới là việc thêm khoản tiền thưởng vào cơ cấu tiền lương hàng năm của giáo viên. Quỹ tiền thưởng này sẽ chiếm khoảng 10% tổng quỹ lương của giáo viên trong năm, không tính các khoản phụ cấp khác.

Hiện nay, mức lương tối thiểu theo tháng của giáo viên được chia thành 4 vùng. Vùng 1 có mức lương tối thiểu là 4.680.000 đồng/tháng, vùng 2 là 4.160.000 đồng/tháng, vùng 3 là 3.640.000 đồng/tháng và vùng 4 là 3.250.000 đồng/tháng.

Đối với mức lương tối thiểu theo giờ, vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ và vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

Chính phủ đã đề xuất với Quốc hội lộ trình cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 2018. Dự kiến, chính sách này sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2024 và sẽ mang đến sự thay đổi đáng kể về thu nhập của giáo viên trên toàn quốc.

Chính phủ cũng cam kết tiếp tục điều chỉnh và tăng lương để bù trừ sự tăng giá và cải thiện theo mức tăng trưởng GDP. Mục tiêu cuối cùng là đạt mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 (vùng cao nhất) trong khu vực doanh nghiệp, như đã đề ra trong Nghị quyết số 27.

Hiện nay, theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng. Do đó, nếu đề xuất của Chính phủ được thông qua, sau năm 2024 - khi đã cải cách tiền lương, mức lương thấp nhất của giáo viên sẽ phải bằng hoặc cao hơn 4,68 triệu đồng/tháng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Khi nào dự kiến sẽ thực hiện cải cách tiền lương cho giáo viên?,Tiền lương thấp nhất của giáo viên sẽ được tính như thế nào sau khi cải cách tiền lương?