Tình hình thu ngân sách Nhà nước 8 tháng: 27/63 địa phương đạt trên 68% dự toán

Bộ Tài chính thông báo rằng có 27/63 địa phương đã thực hiện thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đạt trên 68% dự toán. Bên cạnh đó, 9/63 địa phương đã có tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 8

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 8 tháng ước đạt 1.124,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu NSTW

Thu NSTW ước đạt khoảng 72,8% dự toán.

Thu NSĐP

Thu NSĐP ước đạt khoảng 65,5% dự toán.

Thu nội địa

Thu nội địa đạt 69,8% dự toán, giảm 4,5%.

Thu từ dầu thô

Thu từ dầu thô đạt 94,6% dự toán, giảm 25,1%.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 64,3% dự toán, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khá so dự toán và tăng 23,4% so cùng kỳ do doanh nghiệp đã tạm nộp 4/5 kỳ theo quy định.

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 84% dự toán, tăng 20,1% so cùng kỳ.

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 94,9% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 70,9% dự toán, giảm 7,8% so với cùng kỳ.

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 118,8% dự toán, tăng 75,5% so cùng kỳ.

Thu thuế, phí nội địa

Thu thuế, phí nội địa 8 tháng ước đạt 69,6% dự toán, giảm 0,3% so cùng kỳ.

Thu từ 3 khu vực kinh tế

Thu từ 3 khu vực kinh tế ước đạt 70,3% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ.

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 84% dự toán, tăng 20,1% so cùng kỳ.

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 94,9% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 70,9% dự toán, giảm 7,8% so với cùng kỳ.

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 118,8% dự toán, tăng 75,5% so cùng kỳ.

Thu thuế, phí nội địa

Thu thuế, phí nội địa 8 tháng ước đạt 69,6% dự toán, giảm 0,3% so cùng kỳ.

Thu từ 3 khu vực kinh tế

Thu từ 3 khu vực kinh tế ước đạt 70,3% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ.

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 84% dự toán, tăng 20,1% so cùng kỳ.

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 94,9% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 70,9% dự toán, giảm 7,8% so với cùng kỳ.

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 118,8% dự toán, tăng 75,5% so cùng kỳ.

Thu thuế, phí nội địa

Thu thuế, phí nội địa 8 tháng ước đạt 69,6% dự toán, giảm 0,3% so cùng kỳ.

Thu từ 3 khu vực kinh tế

Thu từ 3 khu vực kinh tế ước đạt 70,3% dự toán, tăng 4,

[question] Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đạt bao nhiêu phần trăm dự toán?,Có bao nhiêu địa phương thực hiện thu nội địa đạt trên 68% dự toán?