Trợ cấp hàng tháng cho người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu

Trợ cấp hàng tháng cho người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu

Người lao động có thể nhận trợ cấp hàng tháng nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hưu trí xã hội. Tìm hiểu về mức trợ cấp và thời gian hưởng trong bài viết này.

Trợ cấp hàng tháng là một phương án hỗ trợ cho người lao động khi họ không đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hưu trí xã hội.

Điều này được quy định trong Điều 23 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Theo quy định này, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội (ít hơn 15 năm) và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (dự kiến 75 tuổi) có thể chọn nhận trợ cấp hàng tháng trong khoảng thời gian trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Mức trợ cấp hàng tháng và thời gian hưởng phụ thuộc vào tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Mức trợ cấp hàng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội, mà Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp tỉnh có thể quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội bằng cách huy động các nguồn lực xã hội tại địa phương.

Nếu người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng, họ có thể chọn rút bảo hiểm xã hội một lần hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng. Trường hợp tổng số tiền tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cao hơn số tiền tính mức trợ cấp hàng tháng bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội cho khoảng thời gian từ khi đủ tuổi nghỉ hưu đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, người lao động có thể chọn nhận trợ cấp hàng tháng với mức cao hơn.

Nếu người lao động đang nhận trợ cấp hàng tháng mà qua đời, thân nhân của người lao động sẽ được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng chưa được nhận và cũng được hưởng trợ cấp mai táng nếu đủ điều kiện quy định. Trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng, người lao động cũng được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Nếu không chọn hình thức nhận trợ cấp hàng tháng, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội có thể được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 70 của dự thảo.

Theo tính toán của ban soạn thảo, nếu người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 5 năm và mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bình quân như hiện nay (khoảng 5,7 triệu đồng/tháng), nếu không chọn hình thức rút bảo hiểm xã hội một lần mà chọn nhận trợ cấp hàng tháng, người lao động có thể được hưởng mức trợ cấp hàng tháng ít nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội ngay từ khi đủ tuổi nghỉ hưu thay vì phải chờ đến 75 tuổi.

Việt Nam hiện có khoảng 14,4 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu (từ 55 tuổi trở lên đối với nữ và từ 60 tuổi trở lên đối với nam). Tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội là hơn 5,1 triệu người, chiếm 35% tổng số người sau độ tuổi nghỉ hưu. Trung Ương đã đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Theo dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có thể nhận được gì?,Quy định như thế nào giúp gia tăng đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng mà không phát sinh nhiều chi phí cho ngân sách nhà nước?