Trung Quốc tăng cường xây dựng cường quốc tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trung Quốc tăng cường xây dựng cường quốc tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trung Quốc quyết tâm tăng cường xây dựng một cường quốc tài chính và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, khoa học-công nghệ và nợ chính quyền địa phương.

Trung Quốc quyết tâm tăng tốc xây dựng một cường quốc tài chính

Trung Quốc công bố quyết sách mạnh mẽ cho hàng loạt lĩnh vực từ bất động sản đến khoa học-công nghệ. Tại Hội nghị Công tác Tài chính Trung ương Trung Quốc, lần đầu tiên các quan chức nước này đặt ra mục tiêu cần "tăng tốc xây dựng một cường quốc tài chính".

Tăng cường quy định và phòng ngừa rủi ro

Hội nghị năm nay có chủ đề là "tăng cường quy định, phòng ngừa rủi ro và thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực tài chính dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc". Trung Quốc cho biết họ sẽ tăng cường sự lãnh đạo "tập trung và thống nhất" đối với lĩnh vực tài chính, đây là sự đảm bảo cơ bản cho mọi công tác tài chính.

Tăng cường đầu tư vào khoa học-công nghệ

Trung Quốc đặt tài chính vào vị trí quan trọng để phục vụ nền kinh tế. Hội nghị cũng kêu gọi tăng thêm nguồn tài chính để thúc đẩy đổi mới nền khoa học và công nghệ, sản xuất tiên tiến, phát triển xanh. Khoa học và công nghệ được đặt lên hàng đầu trong các chủ đề trọng tâm của hội nghị.

Cải thiện quy định trong ngành bất động sản

Lĩnh vực bất động sản cũng được đưa ra để thảo luận. Trung Quốc sẽ có những nỗ lực để cải thiện quy định đối với các nhà phát triển bất động sản và khả năng tiếp cận nguồn vốn của họ. Mỗi thành phố cũng cần thực hiện chính sách nhà ở phù hợp với tình hình của mình và tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ nhu cầu nhà ở, đẩy nhanh xây dựng nhà ở giá rẻ và xây dựng mô hình phát triển bất động sản mới.

Giải quyết rủi ro nợ chính quyền địa phương

Trung Quốc cũng cam kết giải quyết rủi ro nợ của chính quyền địa phương. Họ sẽ thiết lập một hệ thống để giải quyết rủi ro nợ của chính quyền địa phương và xây dựng cơ chế quản lý nợ chính phủ nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế chất lượng cao. Cuộc họp cũng kêu gọi tối ưu hóa cơ cấu nợ của chính quyền trung ương và địa phương.

Trung Quốc quyết tâm tăng cường xây dựng một cường quốc tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, khoa học-công nghệ và nợ chính quyền địa phương. Hội nghị Công tác Tài chính Trung ương Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu cần "tăng tốc xây dựng một cường quốc tài chính". Trung Quốc sẽ tăng cường sự lãnh đạo "tập trung và thống nhất" đối với lĩnh vực tài chính, đồng thời tăng cường quy định và phòng ngừa rủi ro. Họ cũng cam kết tăng cường đầu tư vào khoa học-công nghệ và cải thiện quy định trong ngành bất động sản. Đồng thời, Trung Quốc sẽ giải quyết rủi ro nợ của chính quyền địa phương và tối ưu hóa cơ cấu nợ của chính quyền trung ương và địa phương.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quyết sách tài chính mạnh mẽ của Trung Quốc nhằm mục đích gì?,Trung Quốc đang tăng cường quản lý nợ chính quyền địa phương như thế nào để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế?