Vấn đề phát triển chậm của năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Bộ Công thương đang gặp khó khăn trong việc thực hiện chính sách và pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo, dẫn đến sự chậm trễ trong hệ thống lưới truyền tải điện và cản trở sự phát triển của nguồn năng lượng tái tạo.

Vấn đề phát triển chậm của năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Trong buổi làm việc với Bộ Công thương về giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021", ông Trần Văn Khải - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội đã đưa ra nhận định về tình hình phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Ông cho rằng, Bộ Công thương đang gặp khó khăn trong việc thực hiện chính sách và pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo, dẫn đến sự chậm trễ trong hệ thống lưới truyền tải điện và cản trở sự phát triển của nguồn năng lượng tái tạo.

Cơ chế khuyến khích và thu hút vốn ngoài nhà nước đầu tư vào hệ thống truyền tải điện quốc gia đã được yêu cầu trong Nghị quyết 55 của Đảng.

Tuy nhiên, ông Khải cho rằng Bộ Công thương chậm trễ trong việc tham mưu văn bản quy phạm pháp luật, dẫn đến thiếu cơ chế để thể chế hóa chủ trương của Đảng trong việc thu hút vốn ngoài nhà nước đầu tư cho hệ thống truyền tải điện và thiếu cơ sở vật chất về năng lượng. Điều này đã ảnh hưởng đến việc đầu tư và phát triển hệ thống lưới truyền tải điện của quốc gia, cản trở sự phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo.

Ông Khải đã đề nghị Bộ Công thương làm rõ nguyên nhân của sự chậm trễ này và xác định trách nhiệm của cá nhân và tổ chức nào trong Bộ. Ông cũng yêu cầu Bộ Công thương nhanh chóng ban hành Luật Năng lượng tái tạo để tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển nhanh tiềm năng và lợi thế của điện mặt trời và điện gió tại Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh việc tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành chiến lược phát triển theo định hướng quy hoạch điện VIII đã được thông qua.

Ông Lê Thanh Vân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cũng đề nghị Bộ Công thương làm rõ việc cần thiết ban hành Luật Năng lượng tái tạo để tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển nhanh tiềm năng và lợi thế của điện mặt trời và điện gió ở Việt Nam. Cuộc làm việc kết luận với đề nghị từ Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông yêu cầu Bộ Công thương đánh giá rõ tác động của các công trình thủy điện đến đời sống của người dân và xác định rõ mục tiêu đã giải quyết được trong việc phát triển năng lượng. Ông cũng yêu cầu báo cáo của Bộ Công thương cần đi vào các giải pháp cụ thể và đặt ra mốc thời gian và mục tiêu cụ thể để giải quyết các vấn đề bất cập và vướng mắc trong lĩnh vực năng lượng.

[question] Ông Trần Văn Khải đề nghị Bộ Công thương làm gì để thu hút vốn đầu tư cho hệ thống truyền tải điện và cơ sở vật chất về năng lượng?,Ông Lê Thanh Vân đề nghị ban hành Luật gì để tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam?