Việt Nam hướng tới vị trí hàng đầu ASEAN về tăng năng suất lao động

Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững và tạo điều kiện thuận lợi cho Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Việt Nam đã chính thức công bố Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030

Việt Nam đã chính thức công bố Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030, với mục tiêu tổng quát là biến năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và bền vững. Chương trình này cũng nhằm tận dụng hiệu quả các cơ hội mà Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, đồng thời nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy liên kết vùng.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt trên 6,5% mỗi năm

Trong đó, tốc độ tăng năng suất lao động trong ngành công nghiệp chế biến và chế tạo dự kiến đạt từ 6,5% đến 7,0% mỗi năm, trong khi tốc độ tăng năng suất lao động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản dự kiến đạt từ 7,0% đến 7,5% mỗi năm. Đồng thời, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trong khu vực dịch vụ dự kiến đạt từ 7,0% đến 7,5% mỗi năm.

Theo Chương trình, tốc độ tăng năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm và 5 thành phố trực thuộc trung ương sẽ cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động trung bình cả nước trong giai đoạn từ 2023 đến 2030

Mục tiêu cuối cùng của Việt Nam là nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng năng suất lao động vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu này, Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động sẽ thực hiện thí điểm trong một số lĩnh vực và địa phương

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chương trình là thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến tăng năng suất lao động. Điều này bao gồm việc lựa chọn một số lĩnh vực và địa phương để thực hiện thí điểm Chương trình, từ đó nhân rộng ra toàn bộ nền kinh tế.

Chương trình cũng đề xuất việc thành lập Ủy ban năng suất quốc gia

Chương trình cũng đề xuất việc thành lập Ủy ban năng suất quốc gia, dựa trên việc tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Ngoài ra, Chương trình cũng đề cao việc thực hiện các hoạt động đối thoại chính sách và chia sẻ kinh nghiệm về tăng năng suất lao động. Điều này bao gồm việc thường xuyên trao đổi và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động về các yêu cầu, rào cản đối với cải thiện năng suất lao động và đề xuất các giải pháp phù hợp.

Để nâng cao nhận thức và kiến thức về năng suất lao động, Chương trình cũng đề xuất xây dựng chương trình truyền thông và phổ biến kiến thức về năng suất

Để nâng cao nhận thức và kiến thức về năng suất lao động, Chương trình cũng đề xuất xây dựng chương trình truyền thông và phổ biến kiến thức về năng suất, cải tiến năng suất, cũng như chia sẻ các kinh nghiệm điển hình về cải tiến năng suất ở cấp quốc gia, cấp địa phương, cấp doanh nghiệp và cộng đồng.

Chương trình cũng đề ra các giải pháp sử dụng công nghệ số, dữ liệu số và chuyển đổi số để tăng năng suất lao động

Chương trình cũng đề ra các giải pháp sử dụng công nghệ số, dữ liệu số và chuyển đổi số để tăng năng suất lao động. Đồng thời, Chương trình tập trung vào việc phát triển mạnh mẽ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này bao gồm việc lồng ghép giải pháp tăng năng suất lao động vào các chương trình, cơ chế và chính sách xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng năng suất lao động ở các tiểu vùng và từng địa phương trong vùng

Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc thúc đẩy cơ cấu lại không gian kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành.

[question] Mục tiêu chính của Chương trình tăng năng suất lao động là gì?,Việt Nam muốn đạt vị trí nào trong top 3 ASEAN về tốc độ tăng năng suất lao động?