Xây dựng không gian phát triển mới cho Vùng Đông Nam Bộ: Tầm nhìn 2050

Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ theo hướng hiện đại, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là trọng tâm phát triển của vùng.

Xây dựng không gian phát triển Vùng Đông Nam Bộ là một nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng.

Vùng Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có diện tích nhỏ thứ 2 cả nước (chiếm 7,1%), nhưng lại là đầu tàu kinh tế của cả nước và có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm.

Để đạt được mục tiêu này, cần xác định khung định hướng phát triển và tổ chức không gian cho vùng Đông Nam Bộ trong thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050.

Nghị quyết số 24 ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng và cần được quan tâm đặc biệt.

Một trong những yếu tố quan trọng cần lưu ý để mở rộng không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ là kết cấu hạ tầng.

Hiện nay, vùng Đông Nam Bộ đã có kết cấu hạ tầng trên mặt đất, nhưng chưa đề cập đến kết cấu hạ tầng ngầm. Điều này gây ra nhiều vấn đề như tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng, đã nhấn mạnh vấn đề này: "Đông Nam Bộ không tận dụng được không gian ngầm, không giảm tải cho mặt đất, không khai thác được các động lực mới trong khi nguồn lực mới hết sức quan trọng đối với sự phát triển của khu vực này."

Để giải quyết vấn đề này, cần có các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại kinh tế vùng Đông Nam Bộ theo hướng hiện đại. Kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn sẽ là trọng tâm và động lực phát triển của vùng. Điều này đòi hỏi sự đột phá về thể chế chính sách để thu hút đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn lực, nhằm thực hiện mục tiêu đưa ra trong Nghị quyết số 24.

Vùng Đông Nam Bộ đã và đang là đầu tàu kinh tế của cả nước, và việc xây dựng không gian phát triển mới cho vùng này sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự quan tâm và hỗ trợ từ các cấp chính quyền và các bộ ngành liên quan. Chỉ khi có sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ, vùng Đông Nam Bộ mới thực sự phát triển và đóng góp vào sự thịnh vượng của cả nước.

[question] Vì sao kết cấu hạ tầng ngầm là một vấn đề quan trọng đối với việc phát triển Vùng Đông Nam Bộ?,Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, những giải pháp nào có thể được áp dụng để đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ?
1 Lượt thích