Xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội: Cần cơ chế, chính sách đặc thù và phân quyền mạnh mẽ

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển, quản lý, bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Cần có cơ chế, chính sách đặc thù và phân quyền mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ của Thủ đô là trung tâm chính trị - hành chính của quốc gia, đồng thời là đô thị đặc biệt.

Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội là một nhiệm vụ quan trọng và đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Chiều 10/11, tại Kỳ họp thứ 6, đại biểu Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Tờ trình này do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày, và cho thấy việc ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) là cần thiết để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển, quản lý, bảo vệ Thủ đô Hà Nội.

Mục tiêu của dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) là xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội thành một đô thị hiện đại, văn minh và phát triển.

Dự thảo Luật gồm 7 chương, 59 điều, trong đó có 3 điều giữ nguyên, 18 điều được sửa đổi và bổ sung, và 38 điều mới. Dự thảo Luật cũng đề cập đến việc tổ chức lại chính quyền Thủ đô, tăng số lượng đại biểu HĐND, và mở rộng thành phần Thường trực HĐND để nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của HĐND.

Về tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức Thủ đô, dự thảo Luật cũng quy định một số nội dung đặc thù.

Theo đó, HĐND thành phố sẽ tổ chức lại và giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính đặc thù thuộc UBND thành phố Hà Nội, quận, huyện. Đồng thời, Hà Nội sẽ được tăng thêm biên chế phù hợp với nhu cầu thực tế.

Dự thảo Luật cũng đề cập đến việc phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền Thủ đô Hà Nội.

Thường trực HĐND thành phố sẽ được giao một số thẩm quyền như quyết định các biện pháp để giải quyết công việc đột xuất, khẩn cấp, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C, và hỗ trợ các cơ quan trung ương và địa phương khác khi cần thiết. Đồng thời, HĐND và UBND thành phố sẽ được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể một số cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đặc thù.

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Ủy ban Pháp luật, Ủy ban và các cơ quan tham gia thẩm tra tán thành với sự cần thiết và mục đích của nó. Hồ sơ dự án Luật cũng đã được Chính phủ chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình thẩm tra, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng nhận thấy rằng cần có các cơ chế, chính sách đặc thù và phân quyền mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ của Thủ đô Hà Nội. Các cơ chế và chính sách này cần được thiết kế rõ ràng, rành mạch và có cơ chế kiểm soát quyền lực để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô. Đồng thời, cần bổ sung các cơ chế và chính sách đặc thù để thực hiện nhiệm vụ của Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính của quốc gia, đồng thời là đô thị đặc biệt.

Ủy ban Pháp luật cũng nhấn mạnh rằng việc sửa đổi Luật Thủ đô cần phải bám sát các cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn về xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô. Ngoài ra, việc tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố cũng được đề xuất nhằm củng cố và nâng cao năng lực của HĐND. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng thay vì tăng số lượng đại biểu, cần tập trung vào việc đổi mới phương thức làm việc và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố.

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội. Cần có sự cơ chế, chính sách đặc thù và phân quyền mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ này.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) nêu rõ những điều chỉnh và bổ sung so với Luật Thủ đô năm 2012?,Theo dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), có những cơ chế và chính sách đặc thù nào được đề xuất để phân quyền mạnh mẽ cho Hà Nội?